Vem får hunden vid en separation?
Hund vid separation

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en familjemedlem. Att bestämma vem som ska få ta med sig husdjuret eller hunden kan vara en mycket känslig fråga. Vem får då hunden vid en separation?

Lös egendom

Enligt lagen är en hund eller ett husdjur lös egendom. Dvs man behandlar den på samma sätt som en bil, en soffa eller vilken sak som helst vid en bodelning. En hund eller annat husdjur kan ingå i en bodelning men reglerna skiljer sig åt beroende på om man man är gifta eller sambor.

Vem får hunden vid en skilsmässa

Om ni har varit gifta och ska skilja er betraktar man hunden som giftorättsgods. Hunden ska ingå i den bodelning som kan ske i samband med en skilsmässa. För att undvika detta kan man upprätta ett äktenskapsförord. Har ni upprättat ett äktenskapsförord och reglerat hunden som ägarens enskilda egendom så hålls hunden helt utanför bodelningen.

Enligt bodelningsreglerna så har dock den make som är ägare till viss egendom rätt att få den på sin lott i bodelningen och därmed få den tilldelat sig. Ofta är det den ena parten som har betalat för hunden och är registrad ägare. Det innebär att även fast hunden ingår i bodelningen kan den som är ägare till hunden begära att få hunden på sin lott i bodelningen. Värdet av hunden kommer då att räknas på dennes lott.

Vem får hunden vid en separation

Vid en bodelning på grund av separation mellan sambor ingår endast bostad och bohag(möbler, köksmaskiner och dyl.). Alltså ingår inte ett husdjur i en bodelning mellan sambor. Hundens faktiska ägare behåller hunden i detta fall.

Om det finns flera ägare

Man kan äga saker tillsammans, det gäller även djur. Om hunden inte ingår i bodelning kan den ändå omfattas om lagstiftning om samägande. Det betyder att man inte kan komma överens om hunden och och försäljning/utköp så kan den hanteras enligt lagstiftning om samägande. En god idé kan också vara att skriva ett samägandeavtal gällande hunden för att klargöra ägarförhållandet och reglera hur oenighet ska hanteras.

Om man inte kan komma överens

Om man äger hunden gemensamt är det upp till parterna att komma överens om vem som ska få hunden. Det kan inte bli en ”vårdnadstvist” om en hund eftersom vårdnadstvister endast gäller barn. Man kan självklart komma överens om delad vårdnad av hunden där hunden bor växelvis hos de båda parterna. Delad vårdnad kan vara ett bra alternativ för alla, inklusive hunden, men likt en vanlig vårdnadstvist är det viktigt att tänka på hundens bästa. Mår hunden bra av att bo på olika ställen?

Om man till slut inte kan komma överens om var hunden ska bo kan man i sista hand begära en bodelningsförrättare som får bestämma vem som har bäst rätt till hunden.

Har du fler frågor om bodelning/skilsmässa? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Läs mer:

Fördelar med en samförståndslösning i en bodelning – Juristjouren.se

Konsten att undvika konflikter vid en bodelning – Juristjouren.se

Värderingstidpunkt vid bodelning – Juristjouren.se

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.