Vårdnad

Barn som kramar om sin mamma. Vårdnad.

Beslut som rör ett barn ska alltid fattas utifrån vad som är bäst för barnet. Det omfattar till exempel beslut om vem som ska vara barnets vårdnadshavare, hur umgängestiden ska vara fördelad mellan föräldrarna och var barnet ska ha sitt stadigvarande boende.

Vårdnaden om ett barn innefattar vad man kallar beslutanderätt och insynsrätt. Detta avser vem som har rätt att fatta vissa beslut i ett barns liv.

Det kan röra frågor och omständigheter avseende pass, skolval, sjukvård och liknande men också beslut av mer alldaglig karaktär. Som vårdnadshavare har du rätt till insyn gällande information om barnet från exempelvis skola, förskola, sjukvård och andra aktörer. Vi vill dock  betona att vårdnadsansvaret närmare medför en mängd skyldigheter i förhållande till barnet snarare än rättigheter.

Det är barnets rättigheter och behov som står i fokus, inte föräldrarnas. Om ett barn har två vårdnadshavare är dessa likställda vad gäller rätten att fatta beslut och ska som utgångspunkt vara överens vad gäller beslutsfattande som rör barnet och barnets personliga angelägenheter.

Föräldrabalken/ FN:s barnkonvention

I vårdnadsansvaret ingår ett påtagligt ansvar för barnets personliga förhållanden och att tillse att barnets behov och rättigheter är uppfyllda på en mängd områden samt det juridiska ansvaret för barnet.

Ett barn juridiska rättigheter är reglerat både i föräldrabalken samt i FN:s barnkonvention som numera är införlivad i svensk lagstiftning. Barns lagstadgade rättigheter avser b.la. rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran samt respekt för barnets egenart, och givetvis att barnet inte ska bli utsatt för kränkande behandling.

Vidare medför vårdnadsansvaret att se till att barnet får erforderlig försörjning och utbildning samt att barnet står under uppsikt. Det ska dock belysas att det ekonomiska ansvaret, i form av att vara betalningsansvarig för underhåll till barnet är kopplat till föräldraskapet i sig. En förälder är alltså skyldig att betala underhållsbidrag oavsett om denne är vårdnadshavare eller inte.

Hur blir man vårdnadshavare?

Om barnets föräldrar är gifta blir båda vårdnadshavare från barnets födsel. Om föräldrarna däremot är sambor eller särbor måste föräldrarna bekräfta faderskapet hos socialtjänsten och skriva under en särskild handling där det framgår att de önskar gemensam vårdnad. Ifall detta inte blir gjort kommer barnets mamma behålla ensam vårdnad.

Den rättsliga utgångspunkten är att ett barn mår bäst av att föräldrarna har gemensam vårdnad. Även att barnet har rätt till umgänge och kontakt också med den förälder barnet inte bor med.

Ibland är det emellertid inte bra för ett barn att föräldrarna har ett gemensamt vårdnadsansvar. Detta kan bero på allvarliga samarbetssvårigheter som då inte är linje med barnets bästa eller att den ena vårdnadshavaren kan anses olämplig. Om föräldrarnas samarbete är så pass bristfälligt att föräldrarna inte kan fatta beslut i vårdnadsfrågorna kan en domstol ytterst besluta om ensam vårdnad till en av föräldrarna. En vårdnadshavares olämplighet ska gå ut över barnet för att den ska kunna läggas till grund för en överflyttning av vårdnad.

“Det är barnets bästa som står i fokus i en vårdnadstvist”

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Vårdnadstvist – Juristjouren.se

Ansökan om ensam vårdnad – Juristjouren.se

Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
Hur betydelsefull är barnens vilja i en vårdnadstvist?
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge
Föräldrabalken

Familjerätt – Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Artiklar inom familjerätt

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Om en av parterna inte vill medverka till en bodelning eller om man inte kommer överens om till exempel vad som ska bodelas, vem som ska ta över bostaden eller vad en viss tillgång har för värde måste man ansöka om en bodelningsförrättare för att tvinga fram en...

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR