Obligatoriskt informationssamtal inför en vårdnadstvist
Informationssamtal

Sedan 2022 är det som huvudregel obligatoriskt att ha ett informationssamtal hos familjerätten i kommunen innan man går vidare till domstol i en vårdnadstvist. Syftet med ett sådant samtal är att föräldrarna ska försöka komma överens om en lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Detta ska bidra till att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barnet i domstol istället löser saker i samförstånd. I undantagsfall kan det dock finnas situationer där detta upplägg är olämpligt. En sådan situation är till exempel när en förälder har utsatt barnet eller någon annan i familjen för våld eller annat övergrepp.

Slutsatsen är att många tvister mellan föräldrar skulle kunna lösas innan tvist inleds vid domstol genom att föräldrarna får information, stöd och hjälpinsatser.

Vart bokar man ett informationssamtal?

Det är Socialnämnden (familjerättsenheten) i den kommun barnet är folkbokfört som är ansvarig att hålla i informationssamtalet. Kontaktuppgifter finns på den aktuella kommunens hemsida.

När ska ett informationssamtal genomföras?

Ett bokat informationssamtal ska ske så snart som möjligt och som huvudregel senast inom fyra veckor från begäran. Socialnämnden kan dock vid särskilda skäl erbjuda ett informationssamtal vid en senare tidpunkt.

Sker informationssamtalet gemensamt?

Huvudregeln är att informationssamtal ska ske med båda föräldrarna gemensamt. I de fall det inte bedöms vara lämpligt kan socialnämnden erbjuda föräldrarna att detta sker enskilt. En förälder kan också begära att samtalet ska ske enskilt varpå socialnämnden då ska erbjuda föräldrarna ett enskilt samtal. Socialnämnden ska vara lyhörd för vad föräldrarna har för synpunkter inför ett samtal och i möjligaste mån hitta en lösning föräldrarna finner rimlig.

Har du fler frågor om vårdnadstvister? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Familjerätt – Juristjouren.se

 

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR