Underhållsstöd – när en förälder inte betalar
Underhållsstöd - när en förälder inte betalar

Underhåll för barns försörjning ska delas proportionerligt mellan föräldrarna sett till vardera förälderns respektive ekonomi. Om föräldrarna inte bor ihop ska den förälder som barnet inte bor hos normalt betala underhållsbidrag till barnet genom att ge ett visst belopp till den förälder som barnet bor ihop med.
Om den underhållsskyldiga föräldern inte vill betala underhåll, missköter betalningarna eller inte har råd att betala hälften av barnets behov så utgör reglerna om underhållsstöd ett skyddsnät. Underhållsstöd är dock inte en ersättning för underhållsbidrag utan ett komplement till detta. Underhållsstöd lämnas med vissa maximibelopp vilka kan vara lägre än vad ett underhållsbidrag skulle uppgå till. Vad gäller för underhållsstöd när en förälder inte betalar?

När kan man söka underhållsstöd?

Boendeföräldern kan ansöka om underhållsstöd om den förälder som inte har barnet boende hos sig inte betalar:

  • I rätt tid.
  • Enligt avtal/dom (rätt belopp)
  • Ett underhåll som motsvarar vad barnet skulle fått i underhållsstöd eller motsvarar återbetalningsbeloppet (rätt belopp)
  • På annat vis tillsett barnets försörjning
  • Om det föreligger synnerliga skäl

Rätt tid

Tanken är att varje barn ska ha ekonomisk trygghet. Den förälder som barnet bor hos ska även kunna planera ekonomin och ha förutsebarhet för att på bästa vis tillgodose barnets behov. Därför är det viktigt att boendeföräldern varje månad förskottsvis den sista dagen i månaden (i rätt tid), får rätt belopp i underhåll. Självklart inte om man genom ett avtal kommit fram till ett annat datum. Även om man får rätt belopp så kan man söka underhållsstöd för att även få pengarna i rätt tid (om pengarna inte kommer i tid). Man kan alltså ansöka om underhållsstöd om den underhållsskyldige föräldern vid flertalet tillfällen betalat underhåll flera dagar för sent/tidigt. Detta för att vara säker på att få pengarna en viss bestämd tidpunkt.

Rätt belopp – enligt avtal/dom

Om det finns ett avtal/dom om underhållsbidrag så ska det avtalsenliga beloppet betalas varje månad i rätt tid. Det är lika viktigt att boendeföräldern vet att den får rätt belopp varje månad som att underhållsbidraget kommer i tid. Man ska således inte acceptera att den underhållsskyldiga föräldern betalar mindre en månad och lite mer an annan månad för att kompensera. Även om beloppet utslaget på en viss period blir rätt så är det fortfarande fel belopp vissa månader. En boendeförälder kan under sådana förhållanden inte planera sin ekonomi eller känna sig trygg i att det finns tillräcklig med pengar för utgifterna varje månad.

Om den underhållsskyldiga föräldern flertalet gånger betalat lägre belopp än avtalat så kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd.
Om underhållsbidraget är högre än underhållsstödet så kommer försäkringskassan endast att betala ut underhållsstödsbeloppet. Boendeföräldern får vända sig till kronofogdemyndigheten för att få utmätning av det resterande beloppet.
Att betala utgifter för barnet, kläder, skor, saker, mobiler och abonnemang mm räknar man inte som att betala underhåll. Underhållet ska direkt till boendeföräldern så att denna kan se till att pengarna används där de behövs bäst (om inte något annat har avtalats).
Om det inte finns ett avtal kan det vara bra att få ett underhållsbidrag fastställt.

På annat vis tillgodose barnets försörjning

Ett annat sätt att tillgodose barnets försörjning kan vara att ha lämnat ett stort engångsunderhåll. Det ska då ske enligt skriftligt godkänt avtal eller liknande. Betalning av underhåll ska enlig huvudregeln ske månadsvis, alla undantag hanteras restriktivt. Att betala olika utgifter räknas dock inte som att betala underhåll se ovan.

Synnerliga skäl

Om boendeföräldern har skyddade personuppgifter eller om det föreligger en hotbild med risk för våld och övergrepp eller stora konflikter mm vid kontakt mellan föräldrarna i frågan om underhållsbidrag och underhållsbetalningar, så kan boendeföräldern ansöka om att få underhållsstöd för att minimera kontakten föräldrarna emellan.

När upphör underhållsstödet

Om den underhållsskyldiga föräldern sköter inbetalningarna under sex månader så upphör normalt underhållsstödet och föräldrarna antas kunna lösa saken på egen hand. Om det föreligger synnerliga skäl så kan underhållstödet fortgå längre tid.
Underhållsstödet upphör också om föräldrarna träffar ett avtal under förutsättning att den underhållsskyldiga föräldern följer avtalet/domen. I de fall det finns en dom eller avtal och betalningarna sköts är det endast utfyllnadsbidrag som kan komma i fråga.

Har du fler frågor om underhållsstöd när en förälder inte betalar? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.