Underhållsstöd – när en förälder inte betalar
Underhållsstöd - när en förälder inte betalar

Underhåll för barns försörjning ska delas proportionerligt mellan föräldrarna sett till vardera förälderns respektive ekonomi. Om föräldrarna inte bor ihop ska den förälder som barnet inte bor hos normalt betala underhållsbidrag till barnet genom att ge ett visst belopp till den förälder som barnet bor ihop med.
Om den underhållsskyldiga föräldern inte vill betala underhåll, missköter betalningarna eller inte har råd att betala hälften av barnets behov så utgör reglerna om underhållsstöd ett skyddsnät. Underhållsstöd är dock inte en ersättning för underhållsbidrag utan ett komplement till detta. Underhållsstöd lämnas med vissa maximibelopp vilka kan vara lägre än vad ett underhållsbidrag skulle uppgå till. Vad gäller för underhållsstöd när en förälder inte betalar?

När kan man söka underhållsstöd?

Boendeföräldern kan ansöka om underhållsstöd om den förälder som inte har barnet boende hos sig inte betalar:

  • I rätt tid.
  • Enligt avtal/dom (rätt belopp)
  • Ett underhåll som motsvarar vad barnet skulle fått i underhållsstöd eller motsvarar återbetalningsbeloppet (rätt belopp)
  • På annat vis tillsett barnets försörjning
  • Om det föreligger synnerliga skäl

Rätt tid

Tanken är att varje barn ska ha ekonomisk trygghet. Den förälder som barnet bor hos ska även kunna planera ekonomin och ha förutsebarhet för att på bästa vis tillgodose barnets behov. Därför är det viktigt att boendeföräldern varje månad förskottsvis den sista dagen i månaden (i rätt tid), får rätt belopp i underhåll. Självklart inte om man genom ett avtal kommit fram till ett annat datum. Även om man får rätt belopp så kan man söka underhållsstöd för att även få pengarna i rätt tid (om pengarna inte kommer i tid). Man kan alltså ansöka om underhållsstöd om den underhållsskyldige föräldern vid flertalet tillfällen betalat underhåll flera dagar för sent/tidigt. Detta för att vara säker på att få pengarna en viss bestämd tidpunkt.

Rätt belopp – enligt avtal/dom

Om det finns ett avtal/dom om underhållsbidrag så ska det avtalsenliga beloppet betalas varje månad i rätt tid. Det är lika viktigt att boendeföräldern vet att den får rätt belopp varje månad som att underhållsbidraget kommer i tid. Man ska således inte acceptera att den underhållsskyldiga föräldern betalar mindre en månad och lite mer an annan månad för att kompensera. Även om beloppet utslaget på en viss period blir rätt så är det fortfarande fel belopp vissa månader. En boendeförälder kan under sådana förhållanden inte planera sin ekonomi eller känna sig trygg i att det finns tillräcklig med pengar för utgifterna varje månad.

Om den underhållsskyldiga föräldern flertalet gånger betalat lägre belopp än avtalat så kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd.
Om underhållsbidraget är högre än underhållsstödet så kommer försäkringskassan endast att betala ut underhållsstödsbeloppet. Boendeföräldern får vända sig till kronofogdemyndigheten för att få utmätning av det resterande beloppet.
Att betala utgifter för barnet, kläder, skor, saker, mobiler och abonnemang mm räknar man inte som att betala underhåll. Underhållet ska direkt till boendeföräldern så att denna kan se till att pengarna används där de behövs bäst (om inte något annat har avtalats).
Om det inte finns ett avtal kan det vara bra att få ett underhållsbidrag fastställt.

På annat vis tillgodose barnets försörjning

Ett annat sätt att tillgodose barnets försörjning kan vara att ha lämnat ett stort engångsunderhåll. Det ska då ske enligt skriftligt godkänt avtal eller liknande. Betalning av underhåll ska enlig huvudregeln ske månadsvis, alla undantag hanteras restriktivt. Att betala olika utgifter räknas dock inte som att betala underhåll se ovan.

Synnerliga skäl

Om boendeföräldern har skyddade personuppgifter eller om det föreligger en hotbild med risk för våld och övergrepp eller stora konflikter mm vid kontakt mellan föräldrarna i frågan om underhållsbidrag och underhållsbetalningar, så kan boendeföräldern ansöka om att få underhållsstöd för att minimera kontakten föräldrarna emellan.

När upphör underhållsstödet

Om den underhållsskyldiga föräldern sköter inbetalningarna under sex månader så upphör normalt underhållsstödet och föräldrarna antas kunna lösa saken på egen hand. Om det föreligger synnerliga skäl så kan underhållstödet fortgå längre tid.
Underhållsstödet upphör också om föräldrarna träffar ett avtal under förutsättning att den underhållsskyldiga föräldern följer avtalet/domen. I de fall det finns en dom eller avtal och betalningarna sköts är det endast utfyllnadsbidrag som kan komma i fråga.

Har du fler frågor om underhållsstöd när en förälder inte betalar? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR