Umgängesavtal – vad innebär det?
Umgängesavtal

Det pratas mycket om umgängesavtal men frågan är vad detta innebär egentligen?

Ett barn vars föräldrar inte lever ihop har rätt till umgänge med båda föräldrarna. Detta gäller såväl vid gemensam som vid ensam vårdnad. Vid en skilsmässa eller separation uppstår ofta frågan om hur man ska reglera barnens umgänge med respektive förälder. Många kommer då överens om umgänget muntligt och väljer att inte skriva något umgängesavtal. Även om ni är överens om vad som ska gälla kring umgänget så är det bra att skriva ett avtal för att undvika att konflikter uppstår i framtiden.

Genom att upprätta ett umgängesavtal kan föräldrarna komma överens om hur umgänget med barnet ska se ut. I avtalet kan bland annat följande punkter tas med:

  • Vilka dagar barnet ska ha umgänge med vardera förälder.
  • Hur umgänget på storhelger och sommarlov ska se ut.
  • Vilka tider hämtning och lämning ska ske i samband med umgängestillfällena.
  • Vem av föräldrarna som ska ombesörja hämtning och lämning.
  • Hur eventuella resekostnader i samband med umgänget ska fördelas mellan föräldrarna.

Hur ska man utforma avtalet?

Man kan utforma ett umgängesavtal på många olika sätt och det är helt beroende på föräldrarnas, och eventuellt barnets, önskemål. Ni väljer själva hur detaljerat ni vill att umgängesavtalet ska vara. Vissa nöjer sig exempelvis med att i avtalet endast ange dag för umgänge medan andra även avtalar om klockslag för hämtning och lämning av barnen m.m. Ju mer detaljerat avtalet är desto mindre blir risken för att framtida konflikter uppstår. Å andra sidan lämnar ett mindre detaljerat avtal mer utrymme för föräldrarna att vara flexibla. Hur detaljerat avtalet ska skrivas kan således bero på föräldrarnas förmåga att samarbeta och komma överens om frågor gällande barnen. Om relationen mellan föräldrarna är dålig kan ett detaljerat avtal vara att rekommendera för att minska risken för potentiella konflikter.

Vi rekommenderar alltid att man skriver så utförliga avtal som möjligt. Avtalet utgör endast basen för hur umgänget ska utövas. Det står därefter föräldrarna fritt att komma överens om att något annat ska gälla istället för avtalet. Till exempel länge eller kortare umgängestider, byte av dag m.m.

Familjerätten, som ingår i kommunens socialtjänst, kan hjälpa er med olika familjeärenden. Till exempel med att upprätta ett umgängesavtal. Kan ni inte nå en överenskommelse genom familjerätten rekommenderar vi att ni kontaktar ett juridiskt ombud för vidare hjälp.

Ett umgängesavtal börjar gälla när båda föräldrarna har skrivit under det. Avtalet kan också bli godkänt av socialnämnden, som prövar om avtalet är till barnets bästa. Avtalet har då samma rättsverkan som en dom från tingsrätten.

Har du fler frågor om umgängesavtal? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.