Om man blir utsatt för umgängessabotage
Umgängessabotage

Det finns många föräldrar som befinner sig i en pågående tvist om barnen där man inte är överens om hur tiden med dem ska fördelas. Exempelvis kan det handla om att ena föräldern håller kvar barnet hos sig trots att parterna har kommit överens om ett umgängesschema. Det finns även fall då det inte finns något avtalat och där ena föräldern på eget bevåg åker iväg med barnen på semester utan den andra förälderns medgivande. Om ena föräldern medvetet förhindrar barnen från umgänge med den andre föräldern kan hen göra sig skyldig till umgängessabotage.

Att ta barnen från den andra föräldern under dennes umgängesveckor kan exempelvis falla inom denna kategori. Att aktivt utöva umgängessabotage kan i vissa fall leda till att tingsrätten finner att det är bäst för barnen att ha sitt stadigvarande boende hos den utsatte föräldern. Om man förhindrar umgänget mellan barnen och deras förälder är det ytterst sällan förenligt med barnens bästa. Så länge föräldrarna inte är direkt skadliga för barnen på något vis anser man att barn generellt sett har ett stort behov av kontakt med båda sina föräldrar.

Vad kan man göra om man blir utsatt för umgängessabotage?

Att få frågan om umgängessabotage prövad kan ta tid. Vad kan du då göra? Nedan följer några exempel:

  1. Stämma in på umgänge och/eller stämma in på verkställighet.
  2. Föra dialog med motparten för att försöka få till någon form av umgänge innan det finns ett beslut att förhålla sig till.
  3. Tala med socialtjänsten och familjerätten. Be dem om hjälp att se till att barnets bästa och barnets rätt till kontakt blir uppfyllt då det är oerhört uppslitande för barn att plötsligt inte träffa en förälder.
  4. Överväga IVO/JO anmälan om myndigheter inte agerar skyndsamt och i enlighet med gällande regelverk.

Polisen kan i vissa fall vara behjälplig i de fall klienten har ensam vårdnad bland annat genom hämtning av barnen. Utöver det är domstolen den instans som ska avgöra frågan om hur och när barnen ska vara med respektive förälder.

Domstol

I domstolsmål gällande verkställighet är det, till skillnad från vårdnads/umgängestvister, den förlorande parten som får betala rättegångskostnaderna. Verkställighet är en summarisk process där huvudregeln är att verkställighet ska ske om det inte finns starka skäl emot det. Att som svarande bestrida en verkställighet, och vinna framgång, kräver i regel att man tydligt ska kunna påvisa att man har agerat utifrån barnets bästa.

Man kan stämma på verkställighet även under pågående tvist där det inte finns någon tidigare dom, beslut eller avtal. Det går att driva ett ärende om verkställighet parallellt med ett tvistemål om vårdnad, boende och/eller umgänge. Dock är det vanligt att ärenden om verkställighet handläggs tillsammans med tvistemålet. Detta då utgången i frågan om boende och umgänge får betydelse för möjligheten att få verkställighet.

Har du fler frågor om umgängessabotage? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR