Egenmäktig flytt med barn
Egenmäktig flytt med barn

När föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen ska alla beslut om barnens förhållanden fattas gemensamt. Ingen förälder har större bestämmanderätt än den andra. Det är inte sällan en av föräldrarna anser sig veta bättre än den andra vad som är bäst för barnen. Ibland med god grund för sin inställning. Om en förälder utan att den andra godkänner det flyttar iväg med barnet kallas det egenmäktig flytt med barn.

Det finns tre vanliga fall vid egenmäktig flytt med barn

  1. I samband med separation väljer en av föräldrarna att flytta och beslutar egenmäktigt att ta med sig barnen till den nya orten/bostaden.
  2. Den förälder som har barnen boende hos sig stadigvarande/växelvis flyttar med barnen utan att umgängesföräldern/den andra föräldern godkänner det.
  3. Den förälder som inte har barnen boende hos sig beslutar egenmäktigt att flytta med barnen eller kvarhålla dem hos sig efter umgänge mot boendeförälderns vilja.

Framförallt i det första fallet är det svårt för utomstående att veta vad som är bäst för barnen. Ingen vet ännu hur ett boende kommer att bli för barnen då separationen är ny. Domstolen har som bekant att avgöra vad som är i barnets bästa intresse. Detta kräver ofta utredning samt bevisupptagning för att domstolen ska få så god inblick som möjligt. Problemet som uppstår när en förälder bestämmer sig för att flytta med barnen och därefter kanske förvägrar barnen möjlighet att träffa den andra föräldern är att förutsättningarna förändras drastiskt i jämförelse med det ursprungliga utgångsläget.

Domstolsprocess

En process fram till ett första beslut tar ofta fyra månader och fram till en dom ofta 1,5 år. Efter så lång tid på en ny ort hinner barnen göra sig hemmastadda och domstolen fattar tyvärr sällan beslut om att barnen ska flytta ”hem” igen. Den härskande attityden är att ett sådant beslut skulle vara mer uppslitande än att vara kvar på den nya orten då barnen funnit sig till rätta i den nya miljön. Kort sagt gynnar det ofta en förälder att agera egenmäktigt och lagstridigt.

Många föräldrar kontaktar också socialtjänsten i hopp om att de ska ingripa. Socialtjänsten ingriper dock endast i undantagsfall. När det är allvarlig fara för barens hälsa och ytterst sällan då det redan pågår en process i domstol.

Som ombud är det frustrerande att se hur den långa handläggningstiden i domstolen utgör den största orsaken till att förutsättningarna i målet blir förändrade. Inte respektive förälders lämplighet eller förmåga, utan tiden det tar att pröva frågan vid domstol. Undantagen från när egenmäktiga beslut gynnas är när

  • den flyttande föräldern är klart mindre lämplig än den andra föräldern.
  • barnen tidigare bott växelvis.
  • en umgängesförälder väljer att kvarhålla barnen utan godtagbara skäl.

Även i fall då umgängesföräldern kvarhåller barnen kan dock tiden det tar att få upp målet i domstol göra så att förutsättningarna för en hemflytt omintetgörs.

Skriftliga avtal

I dessa fall av egenmäktiga beslut märker man extra tydligt hur viktigt det är med ett skriftligt avtal (registrerat hos socialnämnden) eller tidigare dom. När det finns ett avtal/dom kan den andra föräldern istället för att ansöka om stämning begära verkställighet av avtalet/domen. En avsevärt snabbare process. Domstolarna har i dessa ärenden en särskild skyldighet att handlägga målet skyndsamt. Huvudregeln är också att barnen ska ”hem” igen och att det egenmäktiga förfarandet bryts om det inte finns synnerliga skäl emot det. Utan möjlighet till verkställighet på grund av tidigare avtal/dom är dock systemet tandlöst på grund av långa handläggningstider. De stora förlorarna är barnen.

Har du fler frågor om egenmäktig flytt med barn? Välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.