Bodelning av bohag vid samboseparation
Bodelning sambos

Detta inlägg kommer endast att fokusera på bohaget (möblemang etc.) i en bodelning med anledning av samboseparation.

Bodelning vid samboseparation

När ett samboförhållande tar slut på grund av separation ska parterna, om någon part begär (senast inom ett år från separationen), göra en bodelning. I en bodelning för sambos är det endast samboegendom som ska delas. Alltså bostad och bohag som är förvärvat för gemensamt användande. Bohag som en av parterna hade sedan innan förhållandet är alltså inte föremål för bodelning. Det spelar ingen roll om en sambo har köpt bohaget själv eller om de har delat på kostnaden. Är bohaget köpt inför eller under samboförhållandet för gemensamt användande är egendom samboegendom och är föremål för bodelning. Detta såvida parterna inte har avtalat om annat i ett samboavtal.

Hur ska sambor dela upp bohag som är införskaffat för gemensamt användande?

Det vanligaste är att parterna kommer överens och fördelar bohaget mellan sig. Detta kallas för en sämjedelning och kan innebära att ägaren behåller sitt bohag eller att parterna byter bohag med varandra. Om parterna anser att den ena parten har fått det mesta av bohaget, eller allt bohag, kan de komma överens om en summa som den andra parten ska få som kompensation.

Vad händer om parterna inte kan komma överens?

Allt bohag som vardera sambo innehar ska man lista upp och värdera på varsitt håll. Värdet för respektive sambos bohag lägger man sedan ihop i en ”pott”. Värdet i potten delar man på två och det är detta värde som varje sambo ska erhålla i bodelningen. Den sambo som har erhållit mest bohag och ska dela med sig till den andre kan göra det på två sätt.

  1. Utge pengar som motsvarar mellanskillnaden.
  2. Överlämna bohag för samma summa.

Det är värt att uppmärksamma att om något av bohaget är belastat med ett lån/kredit ska denna avräknas så att bohagets nettovärde beaktas i bodelningen. Ska en sambo överta bohag från den andre och bohaget är belastat med ett lån, ska den övertagande sambon även överta lånet.

Viktigt att tänka på är att för att en sambo ska få överta bohag från den andra måste det med hänsyn till omständigheterna i övrigt vara skäligt.

När det kommer till värdet för bohaget kan parterna komma överens om att inte värdera bohaget. Då delar de upp föremålen mellan sig utan att den ena ska ge pengar till den andre som kompensation.
Om de inte kan komma överens om vad bohaget är värt kan parterna värdera sitt bohag själva. Ett tips är att ta hjälp av köp/sälj-sidor för att se vad andrahandsvärdet uppgår till. Rör det sig om bohag av större värde, en antikvitet eller en dyrare designmöbel, kan det vara en god idé att ta in en värderingsman för att fastställa ett värde.

Det är alltid en god idé att ta hjälp av en jurist att upprätta ett bodelningsavtal med anledning av separation. Oavsett om man är överens eller inte.

Har du fler frågor om bodelning? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.