Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess

Gemensam vårdnad förutsätter att båda vårdnadshavarna är lämpliga. Detta innebär att de kan samarbeta så pass väl att barnen inte blir negativt påverkade av det gemensamma beslutsfattandet. Om en förälder utsätter barnen för våld är denne inte lämplig! Vare sig som vårdnadshavare eller boende-/umgängesförälder. När en förälder har utsatt eller utsätter den andra föräldern för våld kan ett samarbete omöjligen fungera då en av vårdnadshavarna inte skäligen ska behöva vara utlämnad till sin förövare.

I dessa fall har domstolen en mycket oangenäm sits. Det är inte acceptabelt med en våldsutövande vårdnadshavare. Samtidigt är  inte ett påstående  om våld tillräckligt då falska anklagelser förekommer och konsekvenserna i de fallen är till skada för barnen. När dessa anklagelser anförs får domstolen göra en bedömning av hur trovärdiga anklagelserna är samt väga in risken för att barnen far illa.

Bevis för anklagelser om våld i en vårdnadsprocess

Även om beviskraven är väsentligen lägre i ett familjemål om vårdnad än ett brottmål kräver man ändå viss bevisning. Utan bevis till stöd för anklagelserna kan man inte anse risken för våld väga tyngre än risken att barnen berövas kontakt med en av sina föräldrar.

Som ombud är det ett väldigt svårt läge, vilken förälder man än företräder. Det är mycket svårt att bevisa våld inom en relation då ingen ser vad som förekommer inom hemmets fyra väggar. Det är svårt att bevisa att den andre föräldern verkligen har utövat våld eller hot. Bevisbördan måste dock ändå ligga på den förälder som för fram anklagelsen då det är omöjligt att motbevisa något som inte hänt. Det är därför viktigt att domstolarna även i vårdnadsmål är bundna av höga beviskrav.

Falska anklagelser om våld i en vårdnadsprocess

Tyvärr förekommer det ibland falska eller överdrivna anklagelser från en förälder i en process. Även om domstolarna är bundna av beviskravet görs också en riskbedömning och försiktighetsmått kan i vissa fall leda till att barn berövas en nära kontakt med den anklagade föräldern. Ofta förutsätts en pågående förundersökning eller en dom för att anklagelserna skall väga tillräckligt tungt för ett ingripande från domstolen.

När det gäller anklagelser om våld mot barnen måste risken ibland väga tyngre än beviskravet. När det däremot gäller anklagelser om våld från en partner måste dock beviskravet väga tyngre än risken då barnen inte är primärt utsatta när våldet är/har varit riktat mot föräldern. En vuxen har också helt andra möjligheter att skydda sig. Det kan tyckas hårt att behöva samarbeta med någon som varit våldsam/kränkande. Det är dock barnens bästa man ska avgöra i processen, inte föräldrarnas. Om våldet/kränkningarna har upphört är och bör därför huvudregeln vara att vårdnaden ska vara gemensam. Det förutsätter att våld eller rädsla för fortsatt våld varit enda motsättningen för ett fungerande samarbete.

Att tänka på

  • Om du inte kan bevisa våld, för inte fram anklagelser om det. Försök istället att signalera för din oro och be om ”bevis” för motsatsen. Håll dialogen öppen för att få så mycket insyn som möjligt. Du kan alltid berätta om dina upplevelser utan att vara anklagande.
  • Om det är du själv som varit utsatt, försök ändå samarbeta och se framåt. Vid nya övergrepp se till att spara bevis och se till att polis/domstol får ta del av de bevis som finns.
  • Försök aldrig påverka barnen att säga något. Om inget våld förekommer kan barnen känna sig tvingade att göra dig till lags. De kan uppge saker som inte hänt på grund av tydliga förväntningar på svaren. Om det förekommer våld kan barnens trovärdighet bli ifrågasatt om barnen berättar om de frågor som har ställts eller att de blivit uppmuntrade att tala om vissa saker.
  • Om barnen eventuellt blir utsatta men du inte har några säkra bevis eller egentliga uttalanden från barnen utan endast misstankar. Se till att barnen har en oberoende samtalskontakt i skolan eller hos BUP. Vare sig barnen pratar om något eller inte på mötena kan de vara nyttigt att barnen vet att de har någon att vända sig till. I synnerhet som det kan ta tid för ett barn att bygga upp förtroende nog att våga berätta något de kanske skäms över att säga. Signalerar barnen att något hänt är såväl skolpersonal som BUP skyldiga att anmäla oro till socialtjänsten.
  • Agera inte själv om du inte vet hur det ligger till utan börja istället i rätt ände först. Att hålla inne barnen på eget bevåg är en nödlösning som skall reserveras för akuta fall.

Har du fler frågor om anklagelser om våld i en vårdnadsprocess? Ring oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Om en av parterna inte vill medverka till en bodelning eller om man inte kommer överens om till exempel vad som ska bodelas, vem som ska ta över bostaden eller vad en viss tillgång har för värde måste man ansöka om en bodelningsförrättare för att tvinga fram en...

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR