Missnöjd med din hantverkare?
missnöjd med din hantverkare

Blev inte renoveringen så som du hade tänkt? Är du missnöjd med din hantverkare? Du är inte ensam. Klagomål på hantverkstjänster har legat i toppen av statistiken över missnöjda konsumenttjänster länge. Högst upp på listan ligger dåligt utförande, tätt följt av att jobbet inte har utförts som överenskommet. Därefter kommer att konsumenten är missnöjd över förseningar i arbetet. Undersökningar visar att ungefär hälften av konsumentbeställda hantverkartjänster resulterar i ett missnöje. Anmärkningsvärt är att många av de missnöjda konsumenterna anger att det rent av känner sig lurade eller vilseledda.

När renoveringen inte blev så som du tänkt

Det första du bör göra är att påtala att fel finns, att du reklamerar. Det är väsentligt att du reklamerar så fort du ser eller misstänker fel. Rådet är att du reklamerar på så sätt att du kan bevisa att du har reklamerat. Därtill ska en reklamation ske inom skälig tid, vilket i vart fall är inom 2 månader från det att du upptäckt felet. Enligt konsumenttjänstlagen har du möjlighet att reklamerar fel under tre års tid från det att tjänsten är utförd. Detta ska inte förknippas med garanti, som är något helt annat.

Vad räknas som fel?

Enligt Konsumenttjänstlagen är fel när;

  • Arbetet inte är fackmässigt utfört.
  • Arbetet inte är utfört enligt avtal.
  • Hantverkaren har utelämnat väsentlig och viktig information.
  • Arbetet är utfört i strid mot förbud och produktsäkerhetslagen.
  • Hantverkaren har struntat i att utföra nödvändiga tilläggstjänster.
  • Marknadsföringen av hantverkaren och dennes tjänster är vilseledande.

Har du och din hantverkare ett välformulerat avtal kring det arbete och material du beställt underlättar det i många fall bedömningen kring vad som är fel.
Har ni inte ett avtal blir det ofta en subjektiv värdering kring vad som är fel. Exakt vad som räknas som fel, och vad som ryms inom de olika begreppen kan i vissa fall vara svårt för en konsument att avgöra. Då kan det finnas behov av att ta in en oberoende besiktningsman. En sådan bedömning och de besiktningsprotokoll du får är ett bra underlag för att styrka fel och behovet av åtgärder. Det är även ett bra underlag för hantverkaren att kunna avhjälpa de aktuella felen och bristerna.

Vad kan du göra om du är missnöjd med din hantverkare?

  1. Kräv att felet avhjälps.
  2. Kräv prisavdrag.
  3. Häv avtalet.

I första hand har du rätt att utan kostnad och utan att det medför oangelägenheter för dig få felen fixade. Observera att det även föreligger en rätt för hantverkaren att i första hand avhjälpa felen och att du måste vara behjälplig i detta. Det är viktigt att du och din hantverkare försöker föra en dialog kring en lösning. Överlag är det fördelaktigt för både konsumenten och hantverkaren om felen kan rättas till och arbetet blir färdigställt i sådant skick att det går igenom en besiktning.

Endast när möjlighet till avhjälpande är förbrukad eller på annat sätt inte är möjlig eller rimlig, kan ett prisavdrag bli aktuellt. Generellt brukar prisavdraget motsvara kostnaden för att åtgärda felet. Tänk på att det kan vara förenat med vissa svårigheter och merarbete för en annan hantverkare att gå in i ett redan utfört arbetet, halvfärdigt arbete eller att endast försöka rätta till fel. Alla hantverkare vill inte ta sådana uppdrag.

Att häva avtalet är en sista utväg.

Måste jag betala fakturan?

I de fall fel föreligger har du rätt att hålla inne betalning till det belopp som motsvarar felet. Faktureras du för arbete och/eller material, du inte anser du har skyldighet att betala, kan du bestrida dessa. Hur du bestrider en faktura kan du läsa om här: ”Hur man bestrider en faktura”

Många konsumenter betalar mycket material och arbete i förskott, trots att det inte föreligger krav i varken konsumenttjänstlagen eller konsumentköplagen om förskottsbetalning. Du behöver alltså inte betala i förskott. I de fall ni ändå kommer överens om (avtalat) att betalning sker i förskott, är det den överenskommelsen som gäller.

Är du missnöjd med din hantverkare är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.