Avhysa hyresgäster

Att hyra ut sin bostad, oavsett om det är fråga om hela eller del av en bostadsrätt, hyresrätt eller villa, kan vara en vansklig affär. Har du otur kan en hyresgäst kosta dig mycket tid, pengar och energi. Det allra bästa är att göra ett grundligt förarbete. Två saker du alltid ska göra är att a) genomföra en ordentlig due diligence (DD) och b) kräva en deposition.

a) Due diligence
Kolla upp allt du kan om din presumtiva hyresgäst. Börja med att begära in referenser till arbetsgivare och tidigare hyresvärdar. Kolla också upp personen hos den tingsrätt/hyresnämnd som ligger på orten där hen senast bodde. Du kan också kontrollera om hen har skulder hos Kronofogdemyndigheten.

b) Deposition
Se alltid till att din hyresgäst, som en del av undertecknandet av avtalet, hos dig deponerar ett belopp motsvarande minst tre månaders hyra och att denna har kommit in på ditt konto innan du lämnar över nycklarna till lägenheten. Detta kan du sedan använda för att täcka eventuella obetalda hyror eller skador som orsakats.

c) Hemförsäkring
Se alltid till att du har din lägenhet försäkrad. Även om det står i avtalet att hyresgästen ska ha en försäkring kan hen slarva med det. Tillit är bra, men kontroll är bättre.

Om olyckan skulle vara framme och hyresförhållandet havererar kan du hamna i en situation där hyresavtalet upphört (antingen genom uppsägning eller förverkande som inte är föremål för hyresnämnds/domstols prövning), men hyresgästen vägrar att flytta, dvs. du får inte tillbaka lägenheten. Vad gör du i dessa situationer?

En person som stannar kvar i en lägenhet utan rätt därtill ockuperar lägenheten. För att komma tillrätta med ockupationen kan du byta lås och på så sätt stänga ute ockupanten från lägenheten. Ett låsbyte kan dock innebära att en redan ansträngd relation blir ohanterlig och bör endast genomföras i undantagsfall och efter noggranna övervägningar (gärna tillsammans med en jurist, eftersom du kan polisanmälas för egenmäktigt förfarande eller dras inför domstol för kontraktsbrott). Väljer du denna lösning behöver du ta hand om de föremål och tillhörigheter ockupanten lämnat kvar i lägenheten och meddela denne om hur hen får tillbaka dem.

Om låsbyte inte är aktuellt behöver ockupanten avhysas. Detta görs av Kronofogdemyndigheten efter att du har ansökt om betalningsföreläggande/vanlig handräckning. Ockupanten kan bestrida din begäran om avhysning (även om det saknas rättslig grund för det). Detta innebär att du behöver ta ditt krav på vräkning till tingsrätten. Den praktiska innebörden av detta är att ockupanten kan sitta kvar i din bostadsrätt/hyresrätt/villa till dess att tingsrätten har avgjort målet, domen vunnit laga kraft och du, om ockupanten trots tingsrättens dom vägrar flytta, begärt och fått verkställt domen via Kronofogden. Hur lång denna period av väntan kan vara beror på olika omständigheter av vilka de flesta ligger helt utanför din kontroll. Har du otur kan du dra på dig stora kostnader för att få bort en ockupant, behöva vänta ett år för att få tillbaka din lägenhet och sedan inte få ersättning för dina kostnader (eftersom ockupanten saknar tillgångar).

Därför är mina tre tips här ovanför högst värdefulla; det är bättre att ha en bra hyresgäst än ett bra avtal.

Mer info om vräkning från Kronofogdemyndighetens hemsida: www.kronofogden.se/Vrakning

1. Din hyresgäst har fått s.k. besittningsskydd och därmed har en rätt att sitta kvar i bostaden
2. Din hyresgäst har inte besittningsskydd men har förverkat hyresrätten, t.ex. genom att inte betala hyra eller vanvårda lägenheten
3. Du har sagt upp hyresgästen och uppsägningstiden har passerat och gått utan att hyresgästen flyttat ut

Fler artiklar

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet – när, hur och varför?

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet – när, hur och varför?

Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. En central åtgärd för att överhuvudtaget kunna driva en process om säljarens felansvar är att åberopa felet till säljaren i rätt tid och på rätt sätt. En säljare som missar detta riskerar att lida rättsförlust, dvs. förlora möjligheten att göra gällande felet mot säljaren. Att lämna ett meddelande om ett fel eller brist kallas att reklamera.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR