Avhysa hyresgäster

Att hyra ut sin bostad kan vara en vansklig affär. Detta oavsett om det är fråga om hela eller del av en bostadsrätt, hyresrätt eller villa. Har du otur kan det sluta med att du behöver avhysa din hyresgäst vilket kan kosta dig mycket tid, pengar och energi. Det allra bästa är att göra ett grundligt förarbete. 

Två saker du alltid ska göra är:

  • Genomföra en ordentlig due diligence.
  • Kräva en deposition.

Due diligence

Kolla upp allt du kan om din presumtiva hyresgäst. Börja med att begära in referenser från arbetsgivare och tidigare hyresvärdar. Kolla också upp personen hos den tingsrätt/hyresnämnd som ligger på orten där hen senast bodde. Du kan också kontrollera om hen har skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Deposition

Se alltid till att din hyresgäst, som en del av undertecknandet av avtalet, deponerar ett belopp motsvarande minst tre månaders hyra. Se även till att detta har kommit in på ditt konto innan du lämnar över nycklarna till lägenheten. Detta kan du sedan använda för att täcka eventuella obetalda hyror eller skador som hyresgästen orsakat.

Hemförsäkring

Se alltid till att du har din lägenhet försäkrad. Även om det står i avtalet att hyresgästen ska ha en försäkring kan hen slarva med det. Tillit är bra, men kontroll är bättre.

Om olyckan skulle vara framme och hyresförhållandet havererar kan du hamna i en situation där hyresavtalet upphört (antingen genom uppsägning eller förverkande som inte är föremål för hyresnämnds/domstols prövning), men hyresgästen vägrar att flytta. Dvs. du får inte tillbaka lägenheten. Vad gör du i dessa situationer? Då blir det aktuellt med en avhysning.

Byt lås

En person som stannar kvar i en lägenhet utan rätt därtill ockuperar lägenheten. För att komma tillrätta med ockupationen kan du byta lås och på så sätt stänga ute ockupanten från lägenheten. Ett låsbyte kan dock innebära att en redan ansträngd relation blir ohanterlig och detta bör man endast göra i undantagsfall och efter noggranna övervägningar. Gärna tillsammans med en jurist, eftersom du kan bli polisanmäld för egenmäktigt förfarande eller hamna i domstol för kontraktsbrott. Väljer du denna lösning behöver du ta hand om de föremål och tillhörigheter ockupanten lämnat kvar i lägenheten och meddela denne om hur hen får tillbaka dem.

Avhysning

Om låsbyte inte är aktuellt behöver du avhysa ockupanten. Detta gör Kronofogdemyndigheten efter att du har ansökt om betalningsföreläggande/vanlig handräckning. Ockupanten kan bestrida din begäran om avhysning (även om det saknas rättslig grund för det). Detta innebär att du behöver ta ditt krav på vräkning till tingsrätten. Den praktiska innebörden av detta är att ockupanten kan sitta kvar i din bostadsrätt/hyresrätt/villa till dess att tingsrätten har avgjort målet, domen vunnit laga kraft och du, om ockupanten trots tingsrättens dom vägrar flytta, begärt och fått verkställt domen via Kronofogden. Hur lång denna period av väntan kan vara beror på olika omständigheter av vilka de flesta ligger helt utanför din kontroll. Har du otur kan du dra på dig stora kostnader för att få bort en ockupant, behöva vänta ett år för att få tillbaka din lägenhet och sedan inte få ersättning för dina kostnader (eftersom ockupanten saknar tillgångar).

Därför är våra tre tips här ovanför högst värdefulla! Det är bättre att ha en bra hyresgäst än ett bra avtal!

Mer info om vräkning från Kronofogdemyndighetens hemsida: www.kronofogden.se/Vrakning

Läs mer om hur du kan minska riskerna vid andrahandsuthyrning här.

Om du har fler frågor om avhysning är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.