Besittningsskydd – vad innebär det?

När det kommer till bostadshyresgäster brukar man tala om ett direkt besittningsskydd medan lokalhyresgäster istället har ett indirekt besittningsskydd. Denna artikel syftar till att förklara vad dessa två begrepp egentligen innebär.

Direkt besittningsskydd

Det direkta besittningsskyddet återfinns i Jordabalken 12:46 och behandlar bostadshyresgästens rätt till förlängning av hyresavtalet. Frågan om hyresavtalet ska bli förlängt eller inte blir aktuellt när hyresvärden säger upp ett avtal på bestämd tid till hyrestidens slut eller ett avtal på obestämd tid med vanlig uppsägningstid. Som huvudregel har hyresgästen rätt till förlängning av hyresavtalet eftersom besittningsskyddet syftar till att ge hyresgästen en trygghet i boendet. 

I samma paragraf hittar man grunderna för att bryta besittningsskyddet. Dvs. de skäl som hyresvärden kan åberopa för att hyresgästen inte ska ha rätt till förlängning av hyresavtalet. Exempelvis kan det handla om grav misskötsamhet från hyresgästens sida, eller att hyresförhållandet varit hänförligt till en anställning som upphört. Det kan även vara att man ska riva huset.

Hyresnämnden

När parterna inte är överens om det föreligger en rätt till förlängning av hyresavtalet behöver hyresvärden hänskjuta tvisten till hyresnämnden. Detta ska ske senast en månad efter hyrestidens utgång. Hyresnämnden sätter sedan ut en tid för sammanträde och fattar beslut i ärendet. Nämndens beslut kan man överklaga till Svea hovrätt. Så länge som processen pågår och fram till att ärendet blir slutligt avgjort har hyresgästen rätt att bo kvar i lägenheten. Det kan i praktiken kan handla om flera månader eller till och med över ett år. Därutöver finns det en rätt för hyresgästen att inom ramen för denna process begära uppskov med avflyttning (JB 12:52).

Undantag

Som nämnt gäller dessa bestämmelser vid upplåtelser av bostadslägenheter men det finns ett antal undantag. Exempelvis står det att besittningsskyddet inte gäller andrahandsuthyrning för självständigt brukande som varat kortare än två år i följd. Ej heller för inneboende eller då hyresrätten är förverkad och uppsagd i förtid. Ett annat fall när besittningsskyddet inte gäller är då hyresgästen och hyresvärden i enlighet med JB 12:45a, i en särskilt upprättad handling, kommit överens om att hyresrätten inte ska vara förenad med rätt till förlängning.

Indirekt besittningsskydd

Lokalhyresgäster har inte, till skillnad från bostadshyresgäster, någon möjlighet att tvångsförlänga ett hyresavtal. Hyresgästen är alltså inte skyddad från avtalets upphörande. De har istället en rätt till ekonomisk ersättning av hyresvärden för den förlust som uppstår på grund av att hyresförhållandet har upphört. Därav benämns detta skydd för ”indirekt besittningsskydd”. De relevanta lagreglerna återfinns i JB 12:57-60. Det indirekta besittningsskyddet är aktuellt när hyresförhållandet har varat längre än nio månader och hyresvärden har sagt upp hyresavtalet till hyrestidens utgång eller när hyresgästen sagt upp avtalet för villkorsändring.

Om hyresgästen inte går med på att flytta utan att få ekonomisk ersättning ska han inom två månader från uppsägningen hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling. I sin uppsägning måste hyresvärden informera hyresgästen om detta för att uppsägningen ska vara giltig. Även en lokalhyresgäst har rätt att begära uppskov med avflyttningen hos hyresnämnden. Men därutöver finns det ingen rätt för hyresgästen att fortsätta nyttja lokalen efter hyrestidens utgång.


Undantag

Även här finns det undantag från rätten till besittningsskydd om hyresvärden har en befogad anledning att säga upp hyresavtalet. Hyresvärden är exempelvis inte skyldig att utge någon ekonomisk ersättning till hyresgästen när huset ska rivas och hyresvärden anvisar en annan lokal som är godtagbar för hyresgästen. Ej heller då hyresgästen exempelvis inte följer ordningsförpliktelser eller myndighetskrav. Hyresvärdens ersättningsskyldighet beror på tyngden av de åberopade skälen i förhållande till hyresgästens intresse av att få behålla lokalen.

Om hyresgästen har rätt till ersättning ska hyresvärden alltid betala ersättning till hyresgästen med ett belopp som motsvarar en årshyra för lokalen. För det fall hyresgästen på grund av hyresförhållandets upphörande har förorsakats en förlust som inte täcks av en årshyra, ska hyresvärden i skälig omfattning även ersätta hyresgästen för denna förlust.

Precis som när det gäller det direkta besittningsskyddet finns det möjlighet för parterna att avtala bort det indirekta besittningsskyddet. Dvs. rätten till ekonomiskt ersättning. Detta enligt bestämmelserna i JB 12:56.

Upplåtelser enligt privatuthyrningslagen

Avslutningsvis så kan man säga att hyresgästen helt saknar besittningsskydd vid en upplåtelse enligt lagen om uthyrning av egen bostad. Den så kallade privatuthyrningslagen. Den lagen är tillämplig vid uthyrning av direkt ägd villa, ägarlägenhet eller bostadsrätt.

Om hyresvärden upplåter två lägenheter enligt denna lag gäller lagen endast för den första upplåtelsen. För den andra upplåtelsen gäller besittningsskyddet. Om hyresvärden hyr ut mer än två lägenheter gäller dock reglerna om besittningsskydd för samtliga upplåtelser eftersom man anser att uthyrningen sker i näringsverksamhet.


Har du fler frågor kring besittningsskydd? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR