Minimera riskerna vid andrahandsuthyrning

Ska du av någon anledning hyra ut i andra hand? Anledningarna till en andrahandsuthyrning kan vara många. Du kanske ska åka utomlands under en längre period eller testa att bo med din partner. I en sådan situation kan det vara smidigt att hyra ut bostaden möblerad. Du hittar sedan en sympatisk hyresgäst som verkar väldigt skötsam och låter denna flytta in. Månaderna går, hyran blir betald och allt verkar frid och fröjd fram tills den dagen då din hyresgäst flyttar ut. Då upptäcker du skador i bostaden som rimligtvis inte kan utgöra normalt slitage. T.ex. att dina möbler har blivit skadade eller att det är märken i golv eller väggar.

Den naturliga reaktionen blir då att höra av sig till hyresgästen och be om ersättning för skadorna. En inte helt ovanlig invändning från hyresgästens sida är att skadorna redan fanns när denne flyttade in. I enlighet med gällande praxis blir det du som har bevisbördan för påståendet att en viss skada har uppstått först efter andrahandshyresgästens inflyttning, vilket i praktiken kan vara svårt att bevisa.

Förberedelser inför andrahandsuthyrning

Vi vill i denna artikel lyfta vikten av att vara förberedd redan innan skadan är skedd. Först och främst är det viktigt att upprätta ett skriftligt hyreskontrakt. Hyreskontraktet ska skrivas under av båda parter samt klart och tydligt reglera respektive parts ansvar i syfte att vara skyddade vid en eventuell tvist.

Innan andrahandshyresgästen flyttar in bör du också skriva en inventarielista. Om du har många möbler och saker som du lämnar kvar i bostaden kan det kännas som en överväldigande och tidskrävande uppgift men kom ihåg att det lönar sig. I din lista anger du följande:

  • Vad det är för typ av inventarium.
  • Skicket på det.
  • Hur många det finns av varje slag.
  • Ålder på inventarierna.

Det är ännu bättre om du kompletterar din lista med foton. Fotografierna kan i en eventuell tvist vara avgörande bevismaterial.

När du är klar med listan bör du träffa din blivande hyresgäst i bostaden för att göra en besiktning av den och gå igenom inventarielistan. Precis som med hyreskontraktet är det en god idé att inventarielistan skrivs under av båda parter och upprättas i två exemplar. Det ligger i bådas intresse att vara överens om vilket skick inventarierna befunnit sig i vid hyresförhållandets ingående.

När hyresperioden är slut

Vid hyresperiodens slut bör du och din hyresgäst återigen träffas för att besiktiga bostaden och gå igenom inventarielistan på nytt. Notera i vilket skick inventarierna befinner sig vid utflytt och se till att båda parterna återigen signerar listan. Förhoppningsvis har din hyresgäst vårdat bostaden väl men om det har uppstått skador som inte utgör normalt slitage har du underlag för att kräva din hyresgäst på skadestånd och det blir betydligt enklare för dig att bevisa att skadorna uppstått först efter andrahandshyresgästens inflyttning.

Ett besiktningsprotokoll och en inventarielista utgör självklart ingen garanti att du kommer bli ersatt för eventuella skador. Deras bevisvärde får bedömas från fall till fall och vägas mot annan bevisning, men som tidigare nämnts, kommer utrymmet för tvist mellan dig och hyresgästen att vara betydligt mindre om det finns handlingar som båda har skrivit under.

Ovan nämnda åtgärder är inga nyheter men ändå enkla att glömma bort då det kan gå väldigt snabbt från det att du hittar en hyresgäst till att denne flyttar in. En annan orsak kan vara att du känner stor tilltro till hyresgästen och därför inte anser det vara nödvändigt att upprätta några skriftliga handlingar. Men kom ihåg att det är bättre att vara förberedd innan skadan är skedd.

Om du behöver avhysa en hyresgäst kan du läsa mer här.

Om du har fler frågor och funderingar andrahandsuthyrning är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.