Månadsvis löneersättning eller avgångsvederlag– vilket är att föredra?

Glasburk med mynt.

För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en tillsvidareanställning utan att riskera skadestånd krävs saklig grund samt att formkrav för delgivning och utformning av uppsägningen efterlevs. Saklig grund bottnar antingen i arbetsbrist på arbetsplatsen eller i personliga skäl hänförliga till arbetstagarens arbetsprestationer, uppförande och lojalitet. Vad som krävs av uppsägningsförfarandet skiljer sig åt beroende vad som ligger till grund för anställningens upphörande men i alla lägen måste arbetsgivaren kunna påvisa att man agerat i enlighet med skyddsreglerna i LAS eller kollektivavtal. Utöver det kan omständigheter kring hur kommunikationen med arbetstagaren hanterats under anställningens gång spela en avgörande roll för huruvida arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning.

Det första du som arbetstagare bör göra om en uppsägning aktualiseras är därför att kontakta ditt fackförbund eller en arbetsrättsjurist för att undersöka om din arbetsgivare har saklig grund och om du givits rätt information gällande uppsägningen. Rekommendationen är agera skyndsamt med tanke på arbetsrättens korta tidsfrister.

Inte sällan är det ovisst om grunden för uppsägning är tillräcklig och därför svårbedömt hur en rättslig prövning kan falla ut, vilket ibland leder till att parterna istället väljer att ingå avtal om en ekonomisk kompensation mot att arbetstagaren godtar att anställningen avslutas. Detta är vanligt förekommande då det kan vara svårt för arbetstagaren att återgå i tjänst efter att missnöje angående dennes arbetsprestation lyfts eller att en oskälig omplacering diskuterats i samband med arbetsbrist. Ett sådant avtal reglerar, förenklat, att den anställde frånsäger sig rätten att framställa vidare krav mot arbetsgivaren och går med på att anställningen avslutas samt att arbetsgivaren förbinder sig att utbetala en ersättning bestående av en ekonomisk kompensation och eventuellt andra förmåner kopplade till anställningen.

Skillnaden på månadsvis löneersättning och avgångsvederlag?

Då en anställning avslutas på grund av uppsägning betalas lön ut under uppsägningstiden. Under denna period kan arbetstagaren arbeta som vanligt eller i vissa fall komma överens med arbetsgivaren om arbetsbefrielse. Utöver arbetsbefriade uppsägningsmånader kan parterna därtill avtala om att ytterligare månadslöner ska utgå som ersättning till arbetstagaren. Anställningsförhållandet löper fram till det datum som parterna har kommit överens om ska vara sista anställningsdagen. Om ersättning ska utgå är det viktigt att avtala om huruvida denna ska utbetalas avräkningsfritt. Om man inte avtalar om detta riskerar inkomsten från en eventuell ny anställning avräknas från de överenskomna månadslönerna. Till skillnad mot månatlig utbetalad ersättning kan ibland ett s.k. avgångsvederlag utbetalas. Detta utgörs av ett större belopp som utbetalas i en klumpsumma och utgör i regel en ersättning istället för eller utöver lön under uppsägningstiden.

Vad är viktigt att tänka på inför en förhandling om uppsägningsavtal?

Några saker att ta med sig in i en förhandling är att avtalsfrihet råder varför parterna själva kan utarbeta en passande lösning utifrån de specifika omständigheterna. Det är att rekommendera att noggrant granska utkastet på överenskommelsen om anställningens upphörande om arbetsgivaren lägger fram ett sådant förslag, även om arbetsgivaren låter påskina att det finns en snäv deadline att förhålla sig till. Försäkra dig om att du förstår vad du skriver på då ett undertecknat avtal i princip är omöjligt att frånträda. Vad som är en skälig kompensation går det dock inte att ge ett generellt svar på utan förhandlingslägets utgångspunkt är de faktiska förutsättningarna samt hur arbetsgivarens agerat innan och i samband med uppsägningen.

Förmåner som följer med anställningen, exempelvis rätten till semesterlön eller avsättning för tjänstepension, blir inte gällande vid utbetalning av avtalad ersättning efter anställningens upphörande, sådana villkor måste därför regleras specifikt för att gälla. Ersättningen blir däremot per automatik grundande för allmän pension. Vidare utgör löneersättning och avgångsvederlag skattepliktig inkomst varför det är viktigt att undersöka om en månatlig utbetalning är att föredra framför en klumpsumma och vad som passar bäst utifrån dina omständigheter.

Avtalad ersättning efter avslutad anställning omfattas inte av statlig lönegaranti i händelse av att företaget skulle gå i konkurs. Har du vetskap om, eller befarar, att bolaget kan få svårigheter att betala så kan det alltså vara att föredra att ta ett större avgångsvederlag framför betalningar månadsvis, potentiellt skattemässiga nackdelar till trots. Utöver detta så bör snarast A-kassa, arbetsförmedling och försäkringskassa konsulteras för att skapa överblick kring hur utbetalningar från arbetsgivaren påverkar annan ersättning.

Maria Hellberg, arbetsrättsjurist

Klicka här om du önskar komma i kontakt med Maria

Fler artiklar

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR