Månadsvis löneersättning eller avgångsvederlag?

För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en tillsvidareanställning utan att riskera skadestånd måste det finnas saklig grund. Dessutom måste formkraven för delgivning och utformningen av uppsägningen vara korrekta. Saklig grund bottnar antingen i arbetsbrist på arbetsplatsen eller i personliga skäl. Vad uppsägningsförfarandet kräver skiljer sig åt beroende vad som ligger till grund för anställningens upphörande. I alla lägen måste dock arbetsgivaren kunna påvisa att man agerat i enlighet med skyddsreglerna i LAS eller kollektivavtal. Utöver det kan omständigheter kring hur arbetsgivaren hanterat kommunikationen med arbetstagaren under anställningens gång spela en avgörande roll för huruvida arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning.

Avgångsvederlag

Det första du som arbetstagare bör göra om en uppsägning blir aktuell är att kontakta ditt fackförbund eller en arbetsrättsjurist. Detta för att undersöka om din arbetsgivare har saklig grund och om du har fått rätt information gällande uppsägningen. Rekommendationen är agera skyndsamt med tanke på arbetsrättens korta tidsfrister.

Ofta är det ovisst om grunden för uppsägning är tillräcklig och därför är det svårbedömt hur en rättslig prövning kan falla ut. Det leder ibland till att parterna istället väljer att ingå avtal om en ekonomisk kompensation mot att arbetstagaren godtar att avsluta anställningen. Detta är vanligt förekommande då det kan vara svårt för arbetstagaren att återgå i tjänst efter att missnöje angående dennes arbetsprestation lyfts eller att en oskälig omplacering diskuterats i samband med arbetsbrist. Ett sådant avtal reglerar förenklat att den anställde frånsäger sig rätten att framställa vidare krav mot arbetsgivaren och går med på att avsluta anställningen. Samtidigt förbinder sig arbetsgivaren att utbetala en ersättning bestående av en ekonomisk kompensation och eventuellt andra förmåner kopplade till anställningen.

Skillnaden på månadsvis löneersättning och avgångsvederlag?

Då en anställning upphör på grund av uppsägning betalar arbetsgivaren lön under uppsägningstiden. Under denna period kan arbetstagaren arbeta som vanligt eller i vissa fall komma överens med arbetsgivaren om arbetsbefrielse. Utöver arbetsbefriade uppsägningsmånader kan parterna därtill avtala om att ytterligare månadslöner ska utgå som ersättning till arbetstagaren. Anställningsförhållandet löper fram till det datum som parterna har kommit överens om ska vara sista anställningsdagen. Om ersättning ska utgå är det viktigt att avtala om denna ska utbetalas avräkningsfritt eller inte. Om man inte avtalar om detta riskerar man att inkomsten från en eventuell ny anställning avräknas från de överenskomna månadslönerna. Till skillnad mot månatlig utbetalad ersättning kan man ibland komma överens om ett s.k. avgångsvederlag. Detta är ett större belopp som arbetstagaren får i en klumpsumma och utgör i regel en ersättning istället för, eller utöver lön, under uppsägningstiden.

Vad är viktigt att tänka på inför en förhandling om uppsägningsavtal?

Några saker att ta med sig in i en förhandling är att avtalsfrihet råder. Parterna själva kan utarbeta en passande lösning utifrån de specifika omständigheterna. Det är att rekommendera att noggrant granska utkastet på överenskommelsen om anställningens upphörande om arbetsgivaren lägger fram ett sådant förslag. Även om arbetsgivaren låter påskina att det finns en snäv deadline att förhålla sig till. Försäkra dig om att du förstår vad du skriver på då ett undertecknat avtal i princip är omöjligt att frånträda. Vad som är en skälig kompensation går dock inte att ge ett generellt svar på. Förhandlingslägets utgångspunkt är de faktiska förutsättningarna samt hur arbetsgivarens agerat innan och i samband med uppsägningen.

Förmåner som följer med anställningen, exempelvis rätten till semesterlön eller avsättning för tjänstepension, blir inte gällande vid utbetalning av avtalad ersättning efter anställningens upphörande, sådana villkor måste därför regleras specifikt för att gälla. Ersättningen blir däremot per automatik grundande för allmän pension. Vidare utgör löneersättning och avgångsvederlag skattepliktig inkomst varför det är viktigt att undersöka om en månatlig utbetalning är att föredra framför en klumpsumma och vad som passar bäst utifrån dina omständigheter.

Statlig lönegaranti

Avtalad ersättning efter avslutad anställning omfattas inte av statlig lönegaranti i händelse av att företaget skulle gå i konkurs. Har du vetskap om, eller befarar, att bolaget kan få svårigheter att betala så kan det alltså vara att föredra att ta ett större avgångsvederlag framför betalningar månadsvis, potentiellt skattemässiga nackdelar till trots. Utöver detta så bör du snarast kontakta A-kassa, arbetsförmedling och försäkringskassa för att skapa överblick kring hur utbetalningar från arbetsgivaren påverkar annan ersättning.

Har du fler funderingar kring månadsvis löneersättning eller avgångsvederlag? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Uppsägning – Juristjouren

Arbetsrätt – Juristjouren.se

 

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.