Ombyggnadsavtal
Juridiska

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att medlemmen ska ställa säkerhet för eventuella skador. En person som hörde av sig till Juristjouren berättade att hens förening krävde säkerhet om fem miljoner kr för att godkänna nedtagandet av en icke bärande vägg.

Måste du som medlem acceptera såna här avtal och krav från din styrelse?

Det korta och juridiska svaret på den här frågan är nej. Det praktiska svaret på frågan kan däremot vara ja. Här nedanför förklarar vi varför.

Som medlem i en bostadsrättsförening är du ansvarig för alla renoverings- och underhållsåtgärder du vidtar i din lägenhet. Uppstår skada i din lägenhet är det du som får ta den kostnaden. Skulle din renovering orsaka skador utanför din lägenhet kan du bli ansvarig även för dessa. Det är just här som en styrelse vill skapa trygghet för föreningen. Detta genom krav på underskrift av ombyggnadsavtal och långtgående villkor om ansvar och utställd säkerhet.

Din rätt att utföra renoverings- och underhållsarbeten i din lägenhet är reglerad i bostadsrättslagen 7 kap. 7 §. Där står att du har rätt vidta vilken åtgärd du vill så länge den inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Det finns i dagsläget inget krav att medlemmen ska bevisa att den planerade åtgärder inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Däremot kan styrelsen kräva att du som medlem ger in underlag utvisande bl.a. vad du ska göra, hur du ska göra det, vem som ska göra det, vilka behörigheter aktuell hantverkare har. Detta för att kunna avgöra om åtgärden ska godkännas eller inte.

Om det underlag du lämnar in visar att åtgärden inte kommer att skada föreningen påtagligt eller vara till olägenhet ska styrelsen godkänna den. Så säger lagen. Verkligheten ser dock i många fall annorlunda ut.

Krav på ombyggnadsavtal – vad kan du göra?

En del styrelser verkar ha som princip att säga nej till alla former av renoveringar. Om ett tillstånd är villkorat av undertecknandet av ett ombyggnadsavtal står du som medlem inför fyra alternativ;

  1. Gå till hyresnämnden för att få fastställt att styrelsen är skyldig att ge dig tillstånd.
  2. Skrota dina renoveringsplaner.
  3. Skriva på ombyggnadsavtalet och hoppas att någon skada inte uppstår och att säkerheten aldrig behöver tas i anspråk.
  4. Renovera utan uttryckligt tillstånd.

De flesta bostadsrättshavare är inte intresserade av att driva en process mot sin förening. Det är kostsamt såväl vad gäller tid, energi och pengar. Dessutom är det många gånger så att den som vill göra stora renoveringar är ny medlem i föreningen. Att ge in en ansökan till hyresnämnden är dock något som bostadsrättslagen uttryckligen ger medlemmen rätt till.

Många bostadsrättshavare har investerat mycket tid och pengar i sina renoveringsplaner och är därför inte intresserade av att skrota dessa. Särskilt mot bakgrund av att genomförandet av renoveringen ofta var en av förutsättningarna för att bostadsrätten överhuvudtaget skulle köpas. Så då är det två alternativ kvar.

Renovera utan ombyggnadsavtal

Att skriva på ombyggnadsavtalet kan med rätta kännas olustigt. Att ta strikt ansvar för något genom avtal eller att utställa säkerhet för skador som kan komma att uppstå innebär att du som medlem behöver bära all osäkerhet och risk. Det kan innebära att föreningen realiserar säkerheten du ställt ut för att täcka kostnader för en skada som uppstått som du inte är ansvarig för. Du hamnar då i en position där du behöver kräva tillbaka pengarna från föreningen. Detta är en dubbelt olustig position att vara i. Du bråkar med föreningen, dvs. dina grannar. Dessutom vill du ha tillbaka pengar som föreningen behöver för att åtgärda skadan.

I slutändan, om du inte vill gå till hyresnämnd men genomföra renoveringen och inte vill skriva på ombyggnadsavtalet får du helt enkelt köra på. Detta medför sina egna risker och problem. Föreningen kan ansöka om handräckning via Kronofogden. Dvs. ansöka om att din renovering ska stoppas och i efterhand kräva att du återställer lägenheten. Förutom att det kan bli fråga om en stökig process i domstol innebär detta också ofta att relationen till förening och grannar skjuts i sank.

Föreningen har också (sedan den 1 januari 2023) rätt att avhjälpa brister som en medlem orsakat genom att utföra renoveringsåtgärder utan styrelsens tillstånd (dvs. i strid med 7 §). Denna rätt gäller dock endast om renoveringsåtgärden och bristen äventyrar någon annans säkerhet eller utgör en risk för omfattande skador på någon annans egendom och medlemmen inte efter uppmaning från föreningen avhjälper bristen på egen bekostnad. Vidare har föreningen möjlighet att säga upp den medlem som genomför otillåtna renoveringsåtgärder. Så, att renovera utan tillstånd är sällan ett bra alternativ.

Sammanfattningsvis

Det bästa alternativet kan vara att skriva på avtalet och se till att anlita bra hantverkare. Hantverkare som har ansvarsförsäkringar för skador som skulle kunna uppstå på såväl din lägenhet som föreningens hus. Ibland kan lite ovisshet vara priset man får betala för att få till den där planlösningen man såg framför sig på visningen. Innan du skriver på ett avtal bör du dock alltid låta en jurist granska det.

Har du fler frågor om ombyggnadsavtal? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Renovera bostadsrätt – kan styrelsen stoppa dina planer?

Bostadsjuridik – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.