Vad händer med ditt arv om du flyttar utomlands?

Arv utomlands

Inom juridiken möter vi nästintill dagligen människor som har internationell anknytning på olika sätt. Det kan vara svenska medborgare som t.ex. har sin hemvist i Spanien sedan flera år. Det kan röra sig om någon som är gift med en engelsk medborgare och har bankmedel i flera länder. Frågan är nästan alltid – vad gäller för ditt arv om du bor utomlands?

Vad är arvsförordningen och vad innebär den?

Arvsförordningen är en gemensam lagstiftning inom den internationella privaträtten i EU som gäller för dödsfall som skedde på eller efter den 17 augusti 2015. Arvsförordningen har inneburit stora förändringar för Sveriges del. Innan arvsförordningen gällde svensk lag för svenska medborgare, oavsett var dessa var bosatta vid dödstillfället. Idag är huvudregeln att det är lagen i det land där den avlidne hade sin hemvist vid tidpunkten för dödsfallet som är tillämplig. Frågan om hur man ska definiera den avlidnes hemvist är idag fortfarande oklar och det finns ännu ingen vägledande praxis som visar på vilka kriterier som ska ligga till grund för det.

Vem berörs av arvsförordningen?

Den som har anknytning till fler länder, och där något av länderna är EU-medlem. Detta kan exempelvis vara fallet om någon har tillgångar utomlands, eller är medborgare i ett land men bor i ett annat.

Notera att Storbritannien, Irland och Danmark står utanför arvsförordningen. Dessa länder och utomeuropeiska länder kommer ha kvar sina nationella lagvalsregler.

Vad behöver du som privatperson veta?

Arvsförordningen är komplex, men för privatpersoner är det viktigaste att veta hur arvsförordningen reglerar vilket lands lag som ska tillämpas på arvet när någon dör. Som huvudregel är det lagen i hemvistlandet vid tidpunkten för dödsfallet. Det finns dock en möjlighet för privatpersoner att välja sitt medborgarskapslands lag. Detta måste då ske genom ett aktivt lagval i testamente.

Detta är viktigt att veta eftersom länder har olika typer av arvsordningar. Om du har din hemvist i t.ex. Storbritannien kommer Storbritanniens arvsregler att gälla, vilket innebär att du har full testationsfrihet och att bröstarvingar inte har någon rätt till laglott. Om du har din hemvist i Spanien kan dödsboet  bli drabbat av arvsskatt. Det är svårt att känna till andra länders arvsordningar och därför rekommenderar vi alltid att den som bor hela eller delar av året utomlands ska skriva ett testamente där det tydligt framkommer vilket lands lag du vill tillämpa.

Till dig som har anknytning till fler länder

  • Är du osäker på var du har ditt hemvist – upprätta ett testamente.
  • Om du har hemvist i ett land men vill att medborgarskapslandets arvsregler ska gälla – upprätta ett testamente.
  • Om du har ett testamente – kontrollera att det är uppdaterat och överensstämmer med din vilja.
  • Kontakta en jurist för genomgång av din situation för att undvika oförutsedda konsekvenser.

Om du har fler frågor och funderingar kring arv utomlands är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

Arvsrätt – Juristjouren.se

Läs mer hos Sweden Abroad

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.