Vad händer med ditt arv om du flyttar utomlands?
Arv utomlands

Arv utomlands

Inom juridiken möter vi nästintill dagligen människor som har internationell anknytning på olika sätt. Det kan vara svenska medborgare som t.ex. har sin hemvist i Spanien sedan flera år. Det kan röra sig om någon som är gift med en engelsk medborgare och har bankmedel i flera länder. Frågan är nästan alltid – vad gäller för ditt arv om du bor utomlands?

Vad är arvsförordningen och vad innebär den?

Arvsförordningen är en gemensam lagstiftning inom den internationella privaträtten i EU som gäller för dödsfall som skedde på eller efter den 17 augusti 2015. Arvsförordningen har inneburit stora förändringar för Sveriges del. Innan arvsförordningen gällde svensk lag för svenska medborgare, oavsett var dessa var bosatta vid dödstillfället. Idag är huvudregeln att det är lagen i det land där den avlidne hade sin hemvist vid tidpunkten för dödsfallet som är tillämplig. Frågan om hur man ska definiera den avlidnes hemvist är idag fortfarande oklar och det finns ännu ingen vägledande praxis som visar på vilka kriterier som ska ligga till grund för det.

Vem berörs av arvsförordningen?

Den som har anknytning till fler länder, och där något av länderna är EU-medlem. Detta kan exempelvis vara fallet om någon har tillgångar utomlands, eller är medborgare i ett land men bor i ett annat.

Notera att Storbritannien, Irland och Danmark står utanför arvsförordningen. Dessa länder och utomeuropeiska länder kommer ha kvar sina nationella lagvalsregler.

Vad behöver du som privatperson veta?

Arvsförordningen är komplex, men för privatpersoner är det viktigaste att veta hur arvsförordningen reglerar vilket lands lag som ska tillämpas på arvet när någon dör. Som huvudregel är det lagen i hemvistlandet vid tidpunkten för dödsfallet. Det finns dock en möjlighet för privatpersoner att välja sitt medborgarskapslands lag. Detta måste då ske genom ett aktivt lagval i testamente.

Detta är viktigt att veta eftersom länder har olika typer av arvsordningar. Om du har din hemvist i t.ex. Storbritannien kommer Storbritanniens arvsregler att gälla, vilket innebär att du har full testationsfrihet och att bröstarvingar inte har någon rätt till laglott. Om du har din hemvist i Spanien kan dödsboet  bli drabbat av arvsskatt. Det är svårt att känna till andra länders arvsordningar och därför rekommenderar vi alltid att den som bor hela eller delar av året utomlands ska skriva ett testamente där det tydligt framkommer vilket lands lag du vill tillämpa.

Till dig som har anknytning till fler länder

  • Är du osäker på var du har ditt hemvist – upprätta ett testamente.
  • Om du har hemvist i ett land men vill att medborgarskapslandets arvsregler ska gälla – upprätta ett testamente.
  • Om du har ett testamente – kontrollera att det är uppdaterat och överensstämmer med din vilja.
  • Kontakta en jurist för genomgång av din situation för att undvika oförutsedda konsekvenser.

Om du har fler frågor och funderingar kring arv utomlands är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

Arvsrätt – Juristjouren.se

Läs mer hos Sweden Abroad

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR