Ansvarsfördelning mellan boende- och umgängesförälder
Ansvarsfördelning mellan boende- och umgängesförälder

Ansvarsfördelning mellan boende- och umgängesförälder

När barnet bor hos den ena föräldern och har umgänge med den andra blir föräldrarna boende- respektive umgängesförälder. Oaktat denna rollfördelning är utgångspunkten vid gemensam vårdnad att föräldrarna ska fatta beslut rörande barnet gemensamt. Detta kan dock i praktiken visa sig vara svårt. Hur ser egentligen ansvarsfördelningen ut mellan boende- och umgängesförälder?

Den gemensamma beslutanderätten ska man inte tolka som att föräldrarna behöver fatta vartenda litet beslut gemensamt. Av praktiska skäl behöver den förälder som för tillfället har barnet boende hos sig ensam kunna fatta beslut om barnets vardagliga omsorg. Till den dagliga omsorgen hör beslut om exempelvis barnets kläder, sovtider och fritidsaktiviteter. Även en kortare utlandsvistelse räknas som ett sådant beslut. Dock under förutsättning att barnets umgänge med den andre föräldern inte blir förhindrat. När det gäller eventuell barnomsorg är detta emellertid ett beslut som ytterst ankommer på boendeföräldern. Detta hänger ihop med att barnomsorgen har starka kopplingar till en fungerande vardag samt att reglerna för kommunal barnomsorg utgår från barnets folkbokföringsadress. Boendeförälderns bestämmanderätt gäller barnomsorg upp till förskoleklass, därefter kräver man båda föräldrarnas samtycke.

Vad har man rätt att påverka under den andre förälderns umgängestid?

Om man utgår från ett gemensamt vårdnadsansvar gäller en grundläggande bestämmande- och
insynsrätt för föräldrarna. Detta gäller för beslutstagande kring bl.a. barnets skolgång, sjukvård, folkbokföring samt för insyn i utvecklingssamtal och rätt att medverka vid läkarbesök. Gemensamt för alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge är att dessa ska grunda sig i barnets bästa. Vad barnets bästa är i detalj kan det dock råda olika uppfattningar om. Då det i många fall inte finns några exakta svar har lagstiftaren lagt ett stort ansvar på föräldrarnas omdöme. Detta betyder att en förälder i hög grad har rätt att själv bestämma över barnets tid, vem barnet träffar och vilka regler som gäller under den förälderns umgängestid. Det kan exempelvis innefatta var man tillbringar en semester eller hur mycket barnet får använda sin mobiltelefon.

Vem bekostar barnens hämtning och lämning?

Huvudregeln är att det är den s.k. umgängesföräldern. Dvs. föräldern som inte har barnet folkbokfört hos sig har det huvudsakliga ansvaret för kostnader med anledning av barnets umgängesresor. Boendeföräldern ska emellertid bidra till kostnaderna utifrån vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. I praktiken betyder det att om någon av föräldrarna inte har råd att betala resekostnaden får den andre föräldern betala mer. Det finns också en tiomilsgräns att ta hänsyn till som innebär att boendeföräldern främst ska vara skyldig att bidra vid längre sträckor.

Vad kan ni som föräldrar göra?

Vi brukar rekommendera att man upprättar ett umgängesavtal. Där ska det tydligt framgår hur barnets umgänge ska se ut på vardagar respektive storhelger/sommarlov samt var och hur hämtning och lämning ska ske. Eventuellt även hur resekostnaderna ska fördelas. Avtalet ska betraktas som ett ramverk och har till syfte att förebygga konflikter mellan föräldrarna. Detta bidrar i sin tur  till ett kvalitativt umgänge mellan barnet och föräldrarna. Hur avtalet bör utformas är individuellt för varje familj och det är ni föräldrar som själva bestämmer hur mycket ni vill reglera.
Kan ni inte komma överens på egen hand kan ni vända er till socialtjänsten för råd och stöd genom samarbetssamtal.

Har du fler frågor om ansvarsfördelning mellan boende- och umgängesförälder? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Umgängesavtal – vad innebär det? – Juristjouren

Barns boende – Juristjouren

Umgänge – Juristjouren

Familjerätt – Juristjouren.se

 

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.