Uppsagd från jobbet – en checklista

Uppsagd från jobbet

Att bli uppsagd från jobbet kan vara en mycket svår och pressande upplevelse som medför olika typer av problem. De flesta gånger är den anställde som drabbas dessutom i ett kraftigt kunskapsunderläge i förhållande till arbetsgivaren. Vi har därför utifrån de frågor vi får på Juristjouren samlat några tips och råd att ha i åtanke om du hamnar i en uppsägningssituation.

Inhämta information

Det kan ibland vara lättare sagt än gjort. Men att inhämta information om varför just du blir uppsagd och vad som ligger till grund för uppsägningen är centralt för att veta hur du bäst går vidare. Vi rekommenderar att du begär att arbetsgivaren uppger de omständigheter hen åberopar som grund för uppsägningen. Du har rätt att få dessa uppgifter skriftligt.

Ta hjälp

Konsultera snarast facklig representation eller en jurist för att skapa översikt kring förutsättningarna och riktigheten i arbetsgivarens agerande. Ibland räcker viss förhandlingshjälp eller rådgivning för att förbättra ditt läge. I undantagsfall kan dock en uppsägning leda till tvist mellan parterna om det är osäkert eller uppenbart att åtgärden saknar grund.

Finns det saklig grund för uppsägningen?

En uppsägning kan ske på grund av personliga skäl alternativt arbetsbrist. Detta kan under vissa omständigheter utgöra s.k. saklig grund för uppsägning. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att saklig grund föreligger. Samma sak gäller för de omständigheter arbetsgivaren gör gällande som grund för uppsägning.

• Personliga skäl är inom arbetsrätten sådana skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen. Som huvudregel ska arbetsgivaren ha delat ut s.k. LAS-varningar. Där ska arbetsgivaren påtala det klandervärda beteendet och den skada det innebär för arbetsgivaren samt informerar om att personen riskerar sin anställning om detta agerande inte upphör. Arbetstagaren ska få en rimlig tid att rätta till sitt beteende. Först när bättring inte har skett kan man eventuellt lämna ett besked om uppsägning. En uppsägning på denna grund får som huvudregel inte enbart vara baserad på sådana omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader. Kraven för att kunna påvisa att saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl är högt uppställda.

• Uppsägningar på grund av arbetsbrist grundar sig på att en arbetsgivare förändrar sin verksamhet på ett sätt som medför att en eller flera befattningar blir övertaliga. Detta kan bero på många olika saker men uppsägningen ska således inte bero på arbetstagaren personligen. För att en uppsägning ska vara sakligt grundad har arbetsgivaren en skyldighet att utreda om de anställda som riskerar uppsägning kan omplaceras till en ledig tjänst inom organisationen. Utöver det finns turordningsregeln enligt den välkända ”sist in först ut principen” att beakta. Om en arbetsgivare är bunden av kollektivavtal kan dock i vissa fall en avtalsturlista upprättas mellan kollektivavtalsbärande fackförbund och arbetsgivaren som ersätter den vanliga turordningen.

(läs mer här: Uppsägning/avskedande – Juristjouren.se)

Är uppsägningen skriftlig och är det angivet hur man ogiltigförklarar den?

Det finns krav på vilken information en uppsägning ska innehålla. Uppsägningsbeskedet ska bl.a. innehålla en förklaring kring hur arbetstagaren ska gå tillväga för att ogiltigförklara uppsägningen eller begära skadestånd samt vilka tidsfrister gäller. En muntlig uppsägning är inte ogiltig, men kan utgöra formfel som i sig är skadeståndsgrundande. Är du offentligt anställd ska uppsägningsbeskedet vara skriftligt för att det ska vara giltigt. Beakta noggrant de angivna tidsfristerna då det inom arbetsrätten krävs att arbetstagaren agerar skyndsamt om denne vill ogiltigförklara en uppsägning eller begära skadestånd.

Tillvarata dina rättigheter

Om det visar sig att uppsägningen i sig inte går att påverka så är det viktigt att du tillvaratar dina rättigheter. Undersök att din uppsägningstid är korrekt. Denna framgår av ditt individuella anställningsavtal alternativt genom kollektivavtal eller LAS. Försäkra dig också om att din semesterersättning och övriga förmåner blir utbetalda i rätt ordning. Har du mottagit förskottsemester så finns särskilda regler för detta vilket vi inte avhandlar närmare här. Dock avräknar man aldrig förskottsemester mot intjänad semesterersättning om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom. Särskilda villkor gällande detta kan framgå av kollektivavtal.

Om uppsägningen sker på grund av arbetsbrist så kan du ha företrädesrätt till återanställning. Detta gäller om du har varit anställd sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare, dock måste du aktivt göra anspråk på denna rättighet. Vår rekommendation är att du skriftligt anmäler ditt anspråk om företrädesrätt till arbetsgivaren.

Ingå inte avtal under press

Arbetsgivaren vill i vissa fall att du går med på en överenskommelse om anställningens upphörande som då inte är att betrakta som en uppsägning från någon part. Detta kan grunda sig i flera omständigheter, bland annat att det är osäkert att arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning. Erbjudandet presenteras ofta på ett sådant sätt att om du inte accepterar det omedelbart så kan du komma få ett sämre, eller inget, erbjudande i ett senare skede. Vår rekommendation då erbjudandet inte är tillräckligt bra är att du tar del av arbetsgivarens förslag, undersöker skäligheten i erbjudandet och sedan bestämmer dig i lugn och ro. Be om att få återkomma!

Sköt kommunikationen med arbetsgivaren i skrift

Överväg noga hur du uttrycker dig! Se till att få skriftlig bekräftelse på vad arbetsgivaren ger dig befogenhet att göra under uppsägningstiden eller under pågående tvist. Är du till exempel arbetsbefriad under din uppsägningstid? Se till att få en skriftlig bekräftelse!

Kontakta relevanta aktörer

Kontakta Arbetsförmedlingen, A-kassa samt eventuellt fackförbund för att förhöra dig om hur du går tillväga för att möjliggöra ersättning om uppsägningen blir verkställd.

Har du blivit uppsagd från jobbet är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444.

Läs mer här:

Vilken betydelse har varningar i samband med uppsägning av en anställd? – Juristjouren.se

Viktiga tidsfrister i arbetsrätten – Juristjouren.se

Arbetsrätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut och hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att kunna bråka om.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR