Uppsagd från jobbet – en checklista
Uppsagd från jobbet

Att bli uppsagd från jobbet kan vara en mycket svår och pressande upplevelse som medför olika typer av problem. De flesta gånger är den anställde som drabbas dessutom i ett kraftigt kunskapsunderläge i förhållande till arbetsgivaren. Vi har därför utifrån de frågor vi får på Juristjouren samlat några tips och råd att ha i åtanke om du hamnar i en uppsägningssituation.

Inhämta information

Det kan ibland vara lättare sagt än gjort. Men att inhämta information om varför just du blir uppsagd från jobbet och vad som ligger till grund för uppsägningen är centralt för att veta hur du bäst går vidare. Vi rekommenderar att du begär att arbetsgivaren uppger de omständigheter hen åberopar som grund för uppsägningen. Du har rätt att få dessa uppgifter skriftligt.

Ta hjälp om du blir uppsagd från jobbet

Konsultera snarast facklig representation eller en arbetsrättsjurist för att skapa översikt kring förutsättningarna och riktigheten i arbetsgivarens agerande. Ibland räcker viss förhandlingshjälp eller rådgivning för att förbättra ditt läge. I undantagsfall kan dock en uppsägning leda till tvist mellan parterna om det är osäkert eller uppenbart att åtgärden saknar grund.

Finns det saklig grund för uppsägningen?

En uppsägning kan ske på grund av personliga skäl alternativt arbetsbrist. Detta kan under vissa omständigheter utgöra s.k. sakliga skäl för uppsägning. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att sakliga skäl föreligger. Samma sak gäller för de omständigheter arbetsgivaren gör gällande som grund för uppsägning.

• Personliga skäl är inom arbetsrätten sådana skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen. Som huvudregel ska arbetsgivaren ha delat ut s.k. LAS-varningar. Där ska arbetsgivaren påtala det klandervärda beteendet och den skada det innebär för arbetsgivaren samt informerar om att personen riskerar sin anställning om detta misskötsamheten upprepas. Arbetstagaren ska få en rimlig tid att rätta till sitt beteende. Först när bättring inte har skett och det inte är skäligt att omplacera den anställde kan man eventuellt lämna ett besked om uppsägning. En uppsägning på denna grund får som huvudregel inte enbart vara baserad på sådana omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader. Kraven för att kunna påvisa att sakliga skäl för uppsägning på grund av personliga skäl föreligger är högt uppställda.

• Uppsägningar på grund av arbetsbrist grundar sig på att en arbetsgivare förändrar sin verksamhet på ett sätt som medför att en eller flera befattningar blir övertaliga. Detta kan bero på många olika saker men uppsägningen ska således inte bero på arbetstagaren personligen. Innan en uppsägning på grund av arbetsbrist kan ske är arbetsgivaren skyldig att utreda om de anställda som riskerar uppsägning kan omplaceras till en ledig tjänst inom organisationen.

Utöver det finns turordningsregeln enligt den välkända ”sist in först ut principen” att beakta. Om en arbetsgivare är bunden av kollektivavtal kan dock i vissa fall en avtalsturlista upprättas mellan kollektivavtalsbärande fackförbund och arbetsgivaren som ersätter den vanliga turordningen. Arbetsgivaren har också möjlighet att göra undantag från turordningsreglerna för tre s.k. nyckelpersoner. Vilka dessa personer är bestämmer arbetsgivaren själv.

(läs mer här: Uppsägning – Juristjouren.se)

Är uppsägningen skriftlig och är det angivet hur man ogiltigförklarar den?

Det finns krav på vilken information en uppsägning ska innehålla. Uppsägningsbeskedet ska bl.a. innehålla en förklaring kring hur arbetstagaren ska gå tillväga för att ogiltigförklara uppsägningen eller begära skadestånd samt vilka tidsfrister gäller. En muntlig uppsägning är inte ogiltig, men kan utgöra formfel som i sig är skadeståndsgrundande. Är du offentligt anställd ska uppsägningsbeskedet vara skriftligt för att det ska vara giltigt och det kan även förekomma kompletterande regler om hur beskedet ska var utformat i tillämpligt kollektivavtal. Beakta noggrant de angivna tidsfristerna då det inom arbetsrätten krävs att arbetstagaren agerar skyndsamt om denne vill ogiltigförklara en uppsägning eller begära skadestånd

Tillvarata dina rättigheter

Om det visar sig att uppsägningen i sig inte går att påverka så är det viktigt att du tillvaratar dina rättigheter. Undersök att din uppsägningstid är korrekt. Denna framgår av ditt individuella anställningsavtal alternativt genom kollektivavtal eller LAS. Försäkra dig också om att din semesterersättning och övriga förmåner blir utbetalda i rätt ordning. Har du mottagit förskottsemester så finns särskilda regler för detta vilket vi inte avhandlar närmare här. Dock avräknar man aldrig förskottsemester mot intjänad semesterersättning om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom. Särskilda villkor gällande detta kan framgå av kollektivavtal.

Om uppsägningen sker på grund av arbetsbrist så kan du ha företrädesrätt till återanställning. Detta gäller om du sammantaget har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 12 månader under de senaste tre åren, dock måste du aktivt göra anspråk på denna rättighet. Vår rekommendation är att du skriftligt anmäler ditt anspråk om företrädesrätt till arbetsgivaren.

Ingå inte avtal under press

Arbetsgivaren vill i vissa fall att du går med på en överenskommelse om anställningens upphörande som då inte är att betrakta som en uppsägning från någon part. Detta kan grunda sig i flera omständigheter, bland annat att det är osäkert att arbetsgivaren har sakliga skäl för uppsägning. Erbjudandet presenteras ofta på ett sådant sätt att om du inte accepterar det omedelbart så kan du komma få ett sämre, eller inget, erbjudande i ett senare skede. Vår rekommendation då erbjudandet inte är tillräckligt bra är att du tar del av arbetsgivarens förslag, undersöker skäligheten i erbjudandet och sedan bestämmer dig i lugn och ro. Be om att få återkomma!

Sköt kommunikationen med arbetsgivaren i skrift

Överväg noga hur du uttrycker dig! Se till att få skriftlig bekräftelse på vad arbetsgivaren ger dig befogenhet att göra under uppsägningstiden eller under pågående tvist. Är du till exempel arbetsbefriad under din uppsägningstid? Se till att få en skriftlig bekräftelse!

Kontakta relevanta aktörer

Kontakta Arbetsförmedlingen, A-kassa samt eventuellt fackförbund för att förhöra dig om hur du går tillväga för att möjliggöra ersättning om uppsägningen verkställs.

Har du blivit uppsagd från jobbet är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444.

Läs mer här:

Uppsägning – Juristjouren

Avskedande – Juristjouren

Varningar i samband med uppsägning – Juristjouren

Vilken betydelse har varningar i samband med uppsägning av en anställd? – Juristjouren.se

Viktiga tidsfrister i arbetsrätten – Juristjouren.se

Arbetsrätt – Juristjouren.se

 

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR