Vårdnad och skyddat boende
Vårdnad och skyddat boende

När föräldrar separerar är det viktigt att barnen även fortsatt har en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Har det varit bråkigt i föräldrarnas relation kan en separation vara något mycket positivt för barnen som nu slipper bevittna konflikter. Barn kan lätt hamna i kläm om föräldrar bråkar mycket. I vissa av dessa fall uppmärksammar utomstående detta och kontaktar socialtjänsten. Flera föräldrar har blivit rekommenderade att de måste flytta ifrån varandra för att skydda barnen. I vissa fall, då det förekommer hot och/eller misshandel, erbjuder man ibland en av parterna skyddat boende. Det är i dessa fall inte ovanligt att barnen flyttar med till det skyddade boendet. Detta trots att det inte förekommer något hot eller oro kring den andra förälderns förmåga att ta hand om barnen.

Hur trivs barnen på skyddat boende

Det finns fler utredningar kring hur barn har det och upplever situationen på ett skyddat boende. Många barn längtar hem och känner sig avskärmade. Har barnet börjat på förskola eller skola så avskärmas de helt från sin vardag och saknar, förutom den andra föräldern, pedagoger och kompisar. Det skyddande boendet delas ofta med fler familjer och det kan vara en mycket påfrestande miljö.

Varför låter socialtjänsten ändå barnen komma med? Ett självklart svar är för att många föräldrar troligen har svårt att lämna sina barn för att söka skydd. Men är det verkligen en god nog anledning? I vissa fall kan det säkert vara så, där måste barnen med för att må bra och få den bästa möjliga tillvaron. Men detta gäller inte alla barn. Många barn skulle troligen må mycket bättre i sin normala tillvaro där förskola och skola är en stor del samt att de bor kvar i sitt hem och i sin trygga miljö. Många barn har i grunden lika god anknytning till båda sina föräldrar.

Barnens bästa

Här uppstår en intressekonflikt. Behovet av att skydda en person som blir illa behandlad på ett sätt som riskerar dennes hälsa gentemot barnens behov av att kontinuitet. Det är en svår avvägning. Enligt vår erfarenhet leder det dock ofta till att barn bor i skyddat boende utan att det finns något hot emot dem. Oavsett om barnet bor på skyddat boende eller hemma blir det avskärmat en förälder. Det är otroligt upprivande och kan inte anses vara förenligt med barnets bästa. Ofta är det svårt att tillgodose barns behov av umgänge med den andra föräldern medan de bor på skyddat boende. Det kan riskera att adressen till ett skyddat boende där fler personer finns blir känd. Då riskeras fler personers liv. Men det finns också ett behov av att skydda den föräldern som blir illa behandlad. Denne som möjligtvis vägrar skydd om inte barnen kommer med.

I mål om barn är dessa typer av intressekonflikter ofta väldigt svåra. Många hävdar också att föräldrar ljuger om våld för att få en bostad eller vinna fördelar i processen. Oavsett så måste tingsrätten fortfarande utgå ifrån barnets bästa. Det är inte alltid så att det är bäst för barnet att flytta med en förälder som har behov av skydd. Avvägningen måste ligga i hur båda boendena blir för barnen och på vilket sätt det finns möjlighet till kontakt med båda föräldrarna efter separationen.

Har du fler frågor om vårdnad och skyddat boende? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.