En ny och tuffare hyreslag har trätt i kraft

Kvinna sitter i en soffa och matar en hund. Bostadshyra

Den 1 oktober 2019 trädde den nya hyreslagen i kraft med mycket tuffare bestämmelser gällande bland annat andrahandsuthyrning. Läs vidare för att få veta vad de största förändringarna innebär.

Olovlig andrahandsuthyrning
Kravet på att hyresvärden ska skicka en varning till hyresgästen när olovlig andrahandsuthyrning upptäcks har tagits bort och därmed förlorar hyresgästen möjligheten att vidta rättelse. När hyresvärden upptäcker att det pågår en olovlig andrahandsuthyrning kan denne säga upp hyresavtalet omedelbart. Hyresgästen kan som tidigare bestrida och ta ärendet vidare men kan inte hänvisa till att denne har flyttat tillbaka till sin lägenhet och att ordningen därmed är återställd.

Vad är en skälig hyra?
Den nya hyreslagen innehåller mer specifika bestämmelser när det kommer till att avgöra vad som är en skälig hyresnivå. Hyran får inte överstiga den egna hyran men tillägg för andra faktiska kostnader som till exempel parkering, el och bredband. Om man hyr ut en möblerad lägenhet kan ett pålägg om maximalt 15 % också tas ut. Allt annat som överstiger den nivån kan aldrig anses som skäligt.

Andrahandshyresgästen har nu rätt att kräva tillbaka det denne överbetalat hela två år tillbaka i tiden, till skillnad mot tidigare endast ett år. Även i det här fallet riskerar förstahandshyresgästen att bli uppsagd utan någon förvarning. Det krävs alltså inte att hyresvärden, som tidigare, ska varna och be förstahandshyresgästen att vidta rättelse.

Nya straffbestämmelser
Den som hyr ut i andra hand utan lov och dessutom tar ut en oskäligt hög hyra riskerar idag inte bara att bli av med lägenheten och behöva betala tillbaka hyran utan också böter eller fängelse i högst två år.

Svarthandel med hyreskontrakt
Den som köper ett hyreskontrakt på den svarta marknaden riskerade tidigare att bli av med kontraktet. Nu riskerar man dessutom böter eller fängelse. Det är på samma sätt brottsligt att sälja ett hyreskontrakt och ett sådant agerande kan också medföra påföljder som böter eller fängelse.

Inneboende
Det är fortfarande tillåtet att ha inneboende i lägenheten, dvs. hyra ut en del av lägenheten medan man själv bor kvar. Skillnaden mellan andrahandsuthyrning och inneboende har blivit mer specificerad. Av den inneboende får man endast ta ut hyra för den del av lägenheten som den inneboende nyttjar. Om den inneboende har tillgång till möbler och husgeråd får även här ett påslag om maximalt 15 % göras och det är också tillåtet att göra tillägg för faktiska kostnader, dock ska kostnaderna stå i proportion till nyttjandegraden.

Avslutningsvis
Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand så kom ihåg att be hyresvärden eller Hyresnämnden om tillstånd i förväg. Det finns inte längre en möjlighet att rätta sig i efterhand. Kom också ihåg att sätta en skälig hyra utifrån lagens riktlinjer.

Du som ska hyra i andra hand, kolla så att den du hyr av har tillstånd att hyra ut lägenheten till dig och stäm av om den hyra du får betala är skälig. Acceptera inte något annat.

Ändringarna väntas leda till att den olagliga handeln med hyreskontrakt och den otillåtna andrahandsuthyrningen minskar och att andrahandshyrorna för hyreslägenheter sjunker. Utbudet av andrahandskontrakt förväntas därmed minska och utbudet av
förstahandskontrakt öka.

De civilrättsliga ändringarna ska som utgångspunkt tillämpas på hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet om åtgärderna som avses i bestämmelserna vidtagits efter ikraftträdandet. Ändringarna i hyressättningsreglerna ska dock inte tillämpas på
hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. Gällande straffbestämmelserna får ingen i vanlig ordning dömas för en gärning som inte var straffbelagd när den begicks.

Sanja Lindberg, Bostadsjurist
Klicka här om du önskar komma i kontakt med Sanja

Fler artiklar

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet – när, hur och varför?

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet – när, hur och varför?

Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. En central åtgärd för att överhuvudtaget kunna driva en process om säljarens felansvar är att åberopa felet till säljaren i rätt tid och på rätt sätt. En säljare som missar detta riskerar att lida rättsförlust, dvs. förlora möjligheten att göra gällande felet mot säljaren. Att lämna ett meddelande om ett fel eller brist kallas att reklamera.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR