En ny och tuffare hyreslag har trätt i kraft
Ny hyreslag

Den 1 oktober 2019 trädde en ny hyreslag i kraft med mycket tuffare bestämmelser gällande bland annat andrahandsuthyrning. Nedan beskriver vi vad de största förändringarna innebär.

Olovlig andrahandsuthyrning

Kravet på att hyresvärden ska skicka en varning till hyresgästen vid olovlig andrahandsuthyrning är borttagen. Därmed förlorar hyresgästen möjligheten att vidta rättelse. När hyresvärden upptäcker att det pågår en olovlig andrahandsuthyrning kan denne säga upp hyresavtalet omedelbart. Hyresgästen kan som tidigare bestrida och ta ärendet vidare men kan inte hänvisa till att denne har flyttat tillbaka till sin lägenhet och att ordningen därmed är återställd.

Vad är en skälig hyra?

Den nya hyreslagen innehåller mer specifika bestämmelser när det kommer till att avgöra vad som är en skälig hyresnivå. Hyran får inte överstiga den egna hyran med tillägg för andra faktiska kostnader som till exempel parkering, el och bredband. Om man hyr ut en möblerad lägenhet kan man lägga på maximalt 15 % på hyran. Allt annat som överstiger den nivån kan aldrig anses som skäligt.

Andrahandshyresgästen har nu rätt att kräva tillbaka det denne överbetalat hela två år tillbaka i tiden. Tidigare var det endast ett år. Även i det här fallet riskerar förstahandshyresgästen att bli uppsagd utan någon förvarning. Det krävs alltså inte att hyresvärden, som tidigare, ska varna och be förstahandshyresgästen att vidta rättelse.

Nya straffbestämmelser

Den som hyr ut i andra hand utan lov och dessutom tar ut en oskäligt hög hyra riskerar idag inte bara att bli av med lägenheten och behöva betala tillbaka hyran utan också böter eller fängelse i högst två år.

Svarthandel med hyreskontrakt

Den som köper ett hyreskontrakt på den svarta marknaden riskerade tidigare att bli av med kontraktet. Nu riskerar man dessutom böter eller fängelse. Det är på samma sätt brottsligt att sälja ett hyreskontrakt och ett sådant agerande kan också medföra påföljder som böter eller fängelse.

Inneboende

Det är fortfarande tillåtet att ha inneboende i lägenheten, dvs. hyra ut en del av lägenheten medan man själv bor kvar. Skillnaden mellan andrahandsuthyrning och inneboende har blivit mer specificerad. Av den inneboende får man endast ta ut hyra för den del av lägenheten som den inneboende nyttjar. Om den inneboende har tillgång till möbler och husgeråd får man även här göra ett påslag om maximalt 15 % och det är också tillåtet att göra tillägg för faktiska kostnader. Dock ska kostnaderna stå i proportion till nyttjandegraden.

Avslutningsvis

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand så kom ihåg att be hyresvärden eller Hyresnämnden om tillstånd i förväg. Det finns inte längre en möjlighet att rätta sig i efterhand. Kom också ihåg att sätta en skälig hyra utifrån lagens riktlinjer.

Du som ska hyra i andra hand, kolla så att den du hyr av har tillstånd att hyra ut lägenheten till dig och stäm av om den hyra du får betala är skälig. Acceptera inte något annat.

Ändringarna syftar till att den olagliga handeln med hyreskontrakt och den otillåtna andrahandsuthyrningen ska minska och att andrahandshyrorna för hyreslägenheter ska sjunka. Utbudet av andrahandskontrakt förväntas därmed minska och utbudet av
förstahandskontrakt öka.

Ändringarna i hyressättningsreglerna ska dock inte tillämpas på hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. Gällande straffbestämmelserna får ingen i vanlig ordning dömas för en gärning som inte var straffbelagd när den begicks.

Om du har fler frågor om hyreslagen är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

 

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.