Skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge

Det är lätt hänt att blanda ihop begreppen vårdnad, boende och umgänge. Det finns ett rådande missförstånd om att gemensam vårdnad är samma sak som ett växelvist boende. Många tror att den som har ensam vårdnad själv har rätt att bestämma hur barnets umgänge med den andra föräldern ska se ut. Så är inte fallet och syftet med denna text är att i korthet reda ut begreppen.

Vårdnad

Förenklat kan sägas att det juridiska vårdnadsansvaret handlar om två rättigheter: bestämmande- och insynsrätt. Bestämmanderätten handlar om att fatta beslut som rör barnet när det gäller exempelvis: folkbokföringen, ekonomi, sjukvård, passansökan, val av skola och förskola m.m. Insynsrätten handlar om rätt att delta i utvecklingssamtal, medverka vid läkarbesök eller få information från skola och sjukvård. Ett gemensamt vårdnadsansvar förutsätter i teorin att båda vårdnadshavarna medverkar till och godkänner beslut som ska fattas. Ett ensamt vårdnadsansvar innebär att vårdnadshavaren ensam fattar beslut utan den andre föräldern.

Vårdnaden har således ingenting att göra med vem av föräldrarna som hämtar/lämnar på dagis, vem som vabbar eller vem som tar ansvar för den dagliga omvårdnaden.

Boende och umgänge

Gemensam vårdnad innebär inte automatiskt att barnet ska ha ett växelvist boende. Föräldrarna kan ha gemensam vårdnad samtidigt som barnet bor stadigvarande hos en förälder och utövar umgänge med den andre föräldern.

Ensam vårdnad innebär i de flesta fall att barnet bor stadigvarande hos vårdnadshavaren. Men det finns undantagsfall där ena föräldern har ensam vårdnad medan barnet bor växelvist. Den som har ensam vårdnad har aldrig själv rätt att bestämma hur barnets umgänge med den andra föräldern ska se ut. Barnet har i princip alltid rätt att utöva umgänge med den föräldern som det inte bor med eller som inte är vårdnadshavare. Om det finns ett fastställt umgänge av tingsrätten måste vårdnadshavaren följa domen. Att bli av med vårdnaden innebär således inte att du blir av med ditt föräldraskap. Det innebär inte heller att du inte har möjlighet att träffa barnet.

Avslutningsvis

I samtliga ovanstående frågor kan ni föräldrar komma överens. Nås en frivillig överenskommelse kan denna godkännas av socialnämnden. Avtalet får då samma bindande verkan som en dom från domstol. Om ni inte kan komma överens får man överväga att ta hjälp av en jurist och att en domstol får fatta beslut i frågorna.

Har du har fler frågor om vårdnad/boende/umgänge? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR