Skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge
Skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge

Det är lätt hänt att blanda ihop begreppen vårdnad, boende och umgänge. Det finns ett rådande missförstånd om att gemensam vårdnad är samma sak som ett växelvist boende. Många tror att den som har ensam vårdnad själv har rätt att bestämma hur barnets umgänge med den andra föräldern ska se ut. Så är inte fallet och syftet med denna text är att i korthet reda ut begreppen.

Vårdnad

Förenklat kan sägas att det juridiska vårdnadsansvaret handlar om två rättigheter: bestämmande- och insynsrätt. Bestämmanderätten handlar om att fatta beslut som rör barnet när det gäller exempelvis: folkbokföringen, ekonomi, sjukvård, passansökan, val av skola och förskola m.m. Insynsrätten handlar om rätt att delta i utvecklingssamtal, medverka vid läkarbesök eller få information från skola och sjukvård. Ett gemensamt vårdnadsansvar förutsätter i teorin att båda vårdnadshavarna medverkar till och godkänner beslut som ska fattas. Ett ensamt vårdnadsansvar innebär att vårdnadshavaren ensam fattar beslut utan den andre föräldern.

Vårdnaden har således ingenting att göra med vem av föräldrarna som hämtar/lämnar på dagis, vem som vabbar eller vem som tar ansvar för den dagliga omvårdnaden.

Boende och umgänge

Gemensam vårdnad innebär inte automatiskt att barnet ska ha ett växelvist boende. Föräldrarna kan ha gemensam vårdnad samtidigt som barnet bor stadigvarande hos en förälder och utövar umgänge med den andre föräldern.

Ensam vårdnad innebär i de flesta fall att barnet bor stadigvarande hos vårdnadshavaren. Men det finns undantagsfall där ena föräldern har ensam vårdnad medan barnet bor växelvist. Den som har ensam vårdnad har aldrig själv rätt att bestämma hur barnets umgänge med den andra föräldern ska se ut. Barnet har i princip alltid rätt att utöva umgänge med den föräldern som det inte bor med eller som inte är vårdnadshavare. Om det finns ett fastställt umgänge av tingsrätten måste vårdnadshavaren följa domen. Att bli av med vårdnaden innebär således inte att du blir av med ditt föräldraskap. Det innebär inte heller att du inte har möjlighet att träffa barnet.

Avslutningsvis

I samtliga ovanstående frågor kan ni föräldrar komma överens. Nås en frivillig överenskommelse kan denna godkännas av socialnämnden. Avtalet får då samma bindande verkan som en dom från domstol. Om ni inte kan komma överens får man överväga att ta hjälp av en jurist och att en domstol får fatta beslut i frågorna.

Har du har fler frågor om vårdnad/boende/umgänge? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.