Vilka rättigheter har jag inför min föräldraledighet?
rättigheter inför föräldraledighet

Frågor som ofta uppkommer i samband med föräldraledighet är i vilken omfattning man som anställd har rätt att vara ledig. Även vilken part som har sista ordet angående ledighetens förläggning. Vilka rättigheter har jag inför min föräldraledighet?

Föräldraledighetslagen

Reglerna kring föräldraledighet hittar man i föräldraledighetslagen. Där framgår det att föräldrar har rätt att vara föräldralediga fram till dess att barnen är ett och ett halvt år gammalt. Det spelar då ingen roll om föräldern tar ut föräldrapenning eller inte. Har föräldrarna därefter sparad föräldrapenning har de rätt till vidare ledighet. Föräldrapenningen uppgår till 480 dagar, vilket motsvarar ungefär 16 månader. Det finns inte heller någon tidsgräns för hur länge du ska ha varit anställd för att få ta ut föräldraledighet. Det är den anställde som primärt ansvarar för att hålla koll på uttagna dagar. Önskar arbetsgivaren få ut kontrolluppgifter i samband med exempelvis redovisning av lön får denne begära underlag för uttagna dagar av den anställde som i sin tur får begära utdrag från försäkringskassan.

Ansökan om föräldraledighet

Första steget är att anmäla om ledighet till arbetsgivaren. Ansökan ska man göra minst två månader innan ledigheten är tänkt att påbörjas om inget annat avtalats. Tidsfristen gäller även när den anställde inte planerar en längre sammanhängande ledighet utan endast önskar ta ut strödagar. Kan man inte ansöka så långt i förväg ska det ske så snart som möjligt eftersom arbetsgivaren måste få tid att planera inför arbetstagarens frånvaro. Legitima situationer till att inte hålla tvåmånadersregeln är exempelvis för tidig födsel eller andra komplikationer under graviditetens slutskede som föräldern inte kunnat förutse.

Det kan vara svårt som förälder att få ihop vardagen med hämtning och lämning på förskola m.m. Föräldrar har rätt till att gå ner i arbetstid med eller utan föräldrapenning. Under den tid då en förälder får 75 procent, 50 procent, 25 procent eller 12,5 procents föräldrapenning har föräldern rätt till förkortning av normal arbetstid med 75 procent, 50 procent, 25 procent respektive 12,5 procent. En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till 25 procent för vård av ett barn som inte har fyllt åtta år eller som är äldre än så men ännu inte har avslutat sitt första skolår. Föräldrarna har inte rätt att ta ut föräldrapenning samma dag utöver de 30 dubbeldagarna.

Rätten till ledighet och i vilken utsträckning denna blir beviljad är begränsad till tre perioder för varje kalenderår. Detta innebär att den anställde högst får dela upp ledigheten i tre perioder där en eller flera olika ledighetsformer utnyttjats. Exempelvis räknas det som två ledighetsperioder när en anställd först varit ledig på heltid för att direkt övergå till deltid.

Vem har sista ordet angående ledighetens förläggning?

När man som anställd ansöker om hel ledighet är utgångspunkten att man har större beslutanderätt angående förläggningen av ledigheten. Man ska emellertid ta hänsyn till arbetsgivarens verksamhet och om den önskade ledighetens förläggning innebär en påtaglig störning för verksamheten. För att arbetsgivaren ska ha möjlighet att neka arbetstagarens ledighetsansökan, med anledning av att det medför en olägenhet i verksamheten, måste denne emellertid kunna motivera att störningen inte går att lösa på något annat sätt, exempelvis genom att anställa en vikarie.

Vid förläggningen av delledighet är grundtanken att den anställde och arbetsgivaren i samrådan ska diskutera ledighetens förläggning. Detta p.g.a. att det ska beslutas om ledighetens omfattning, dvs. hur mycket arbetstagaren ska gå ner i arbetstid och vilka dagar etc. Vad som betraktas som en påtaglig störning i verksamheten kan skilja sig åt beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om. Den anställde har samtidigt bara skyldighet att anpassa sin ledighet om det inte innebär en olägenhet för denne. Kan parterna inte komma överens om ledighetens omfattning och förläggning bör arbetstagarens vilja respekteras.

Har du fler frågor om dina rättigheter inför föräldraledighet? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Vilka rättigheter har jag under min föräldraledighet? – Juristjouren

Arbetsrätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR