Privatuthyrningslagen
privatuthyrningslagen

Hyr du en bostadsrätt i andra hand? Hyr du en villa av en privatperson? Eller hyr du ut villa eller bostadsrätt? Om ja så är det stor chans att privatuthyrningslagen (Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad) är tillämplig. Denna lag gäller endast för den första upplåtelsen om hyresvärden hyr ut flera lägenheter. Lagen gäller inte heller uthyrningar som ryms inom affärsmässig verksamhet. Denna lag innebär att de vanliga reglerna om uppsägning av hyresavtal inte gäller. Det är viktigt för såväl hyresvärd som hyresgäst att vara införstådd med dessa undantag.

Hyreslagen vs Privatuthyrningslagen

Enligt hyreslagen gäller ett hyresavtal som har ingåtts för bestämd tid för den tid som avtalats, t.ex. om avtalet gäller en period om ett år har hyresgästen rätt att bo kvar det året. Ibland kan en hyresgäst, enligt hyreslagen, också ha s.k. besittningsskydd. Privatuthyrningslagen ger dock hyresvärden rätt att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid medan hyresgästen alltid kan komma ur avtalet med en månads uppsägningstid. Hyresgästens rätt är i detta absolut, dvs. om en längre uppsägningstid har avtalats gäller inte det för hyresgästen. Men, och detta är viktigt att hålla i minnet, en längre avtalad uppsägningstid är bindande för hyresvärden. Är privatuthyrningslagen tillämplig på ett hyresförhållande har en hyresgäst aldrig besittningsskydd.

Ett exempel:

Anders hyr en villa av Berit som ska flytta till en lägenhet i Portugal. Avtalet gäller för en tvåårsperiod. Anders och Berit har avtalat om tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Efter sju månader i Portugal längtar Berit hem till Sverige och bestämmer sig för att flytta tillbaka till sin villa. Hon säger då upp Anders med tre månaders uppsägningstid. Anders tycker det är konstigt att avtalet inte ska gälla för hela tvåårsperioden och bestrider uppsägningen.

Kommentar: Anders har missförstått läget eftersom Berit, enligt privatuthyrningslagen, har rätt att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid trots att det är ingånget för bestämd tid.

Ovanstående innebär följande: en hyresgäst som vill vara helt säker på att få bo kvar hela hyrestiden, t.ex. Anders i exemplet ovan, behöver avtala med hyresvärden om lika lång uppsägningstid som hyrestid, dvs. i Anders fall, två år. I praktiken skulle en hyresvärd aldrig gå med på det. En hyresgäst bör försöka få till så lång uppsägningstid som möjligt. Hyresvärden, å sin sida, behöver fråga sig: hur snabbt vill jag kunna få tillbaka min villa/bostadsrätt? Viktigt för en hyresvärd är att komma ihåg att en hyresgäst inte är bunden av en överenskommelse om uppsägningstid utan kan alltid säga upp med en månads varsel.

Slutsatser

Hyresgästen bör avtala om en uppsägningstid som är lika lång som hyrestiden för att försäkra sig om att få bo kvar hela perioden.

Hyresvärden kan bli bunden av ett villkor om längre uppsägningstid, men inte hyresgästen.

Privatuthyrningslagen gör att hyresvärden kan säga upp ett avtal med tre månaders uppsägningstid medan hyresgästen alltid kan säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.

En hyresgäst har enligt hyreslagen rätt till förlängning av hyresavtalet (besittningsskydd) så länge hyresvärden inte har något av de skäl som räknas upp i lagen och som bryter besittningsskyddet (t.ex. att hyresvärden själv ska bo i lägenheten eller att hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser). Däremot har en hyresgäst vars avtal omfattas av privatuthyrningslagen inget besittningsskydd.

Har du har fler frågor och funderingar kring uthyrning? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.