Hur bör man agera om man känner sig utsatt för mobbning på arbetsplatsen?

Att bli utsatt för mobbning eller kränkande handlingar på sin arbetsplats kan i många fall upplevas väldigt svårt och ibland traumatiserande. Händelserna kan sätta djupa spår hos den som blir utsatt vilket många gånger resulterar i att personen behöver kvalificerad hjälp. Min uppfattning är att situationer där anställda inte får rätt stöd i rätt tid av sin arbetsgivare många gånger resulterar i sjukskrivningar. Detta innebär en stor kostnad för den anställde som tappar självförtroende på arbetsmarknaden och har sedan med sig en sjukskrivning i bagaget. Det innebär även en stor kostnad för arbetsgivaren som måste tillsätta resurser för den som sjukskrivs och vara aktiv i en rehabiliteringsutredning.

Alla arbetsplatser har inte fungerande rutiner för dessa typer av situationer. Finns det inget skyddsombud, fackförbund eller en arbetsgivare som är lyhörd och handlingskraftig står valet står oftast mellan att söka sig till en ny arbetsplats eller att försöka driva sitt ärende genom eget juridiskt ombud. Detta innebär en risk ekonomiskt såväl som mentalt. Arbetsmiljöverket har möjlighet att inspektera arbetsplatser för att se till att de har fungerande rutiner för att motverka ohälsa såsom mobbing. Arbetsmiljöverket företräder emellertid inte en enskild part och hanterar inte heller frågor om kompensation till den som känner sig utsatt.

Hur bör man då som anställd agera om man känner sig utsatt för mobbing på arbetsplatsen? Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvaret för att mobbing hanteras och förebyggs på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan dock inte själv motverka all oönskad behandling utan det krävs delaktighet från arbetstagaren. Analysera problemet och var konstruktiv. Ta upp frågan med personen som skapar problemet men fungerar inte det så prata med din närmsta chef och förklara vad du upplever som ett problem. Att visa en välvilja inför arbetsplatsen och diskutera möjliga lösningar är positivt och minimerar risken att ärendet stannar upp. Märker du att det inte sker någon förändring utifrån de lösningsförslag som tidigare diskuterats så boka in ett uppföljningsmöte eller lyft frågan på ledningsnivå.

Om inte protokoll förs under mötet så för egna anteckningar och maila ut till de som närvarade under mötet. Uppstår en tvist mellan dig och bolaget i förlängningen är det bra att du kan visa på att ledningen känt till problematiken men inte agerat.

Slutligen, vänta inte för länge med att ta upp problematiken med din chef. Dra ditt strå till stacken och lyft problemen du själv träffats av, eller som dina kollegor verkar bli utsatta för. Detta för att skapa ett öppnare arbetsklimat med fungerande kommunikation. Välmående anställda skapar bättre resultat. Det tjänar den anställde såväl som arbetsgivaren på.

Fler artiklar

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR