Hur bör man agera om man känner sig utsatt för mobbning på arbetsplatsen?
mobbning på arbetsplatsen

Att bli utsatt för mobbning eller kränkande handlingar på arbetsplatsen kan i många fall vara väldigt svårt och traumatiserande. Händelserna kan sätta djupa spår hos den som blir utsatt vilket många gånger resulterar i att personen behöver kvalificerad hjälp. Det är vanligt att situationer där anställda inte får rätt stöd i rätt tid av sin arbetsgivare resulterar i sjukskrivningar. Detta innebär en stor kostnad för den anställde som tappar självförtroende på arbetsmarknaden och sedan har med sig en sjukskrivning i bagaget. Det innebär även en stor kostnad för arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste tillsätta resurser för den som sjukskrivits och vara aktiv i en rehabiliteringsutredning.

Skyddsombud

Alla arbetsplatser har inte fungerande rutiner för dessa typer av situationer. Finns det inget skyddsombud, fackförbund eller en arbetsgivare som är lyhörd och handlingskraftig står valet står oftast mellan att söka sig till en ny arbetsplats eller att försöka driva sitt ärende genom eget juridiskt ombud. Detta innebär en risk ekonomiskt såväl som mentalt. Arbetsmiljöverket har möjlighet att inspektera arbetsplatser för att se till att de har fungerande rutiner för att motverka ohälsa såsom mobbing. Arbetsmiljöverket företräder emellertid inte en enskild part och hanterar inte heller frågor om kompensation till den som känner sig utsatt.

Hur bör man då som anställd agera om man känner sig utsatt för mobbning på arbetsplatsen?

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvaret för att hantera och förebygga mobbning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan dock inte själv motverka all oönskad behandling utan det krävs delaktighet från arbetstagaren. Analysera problemet och var konstruktiv. Ta upp frågan med personen som skapar problemet men fungerar inte det så prata med din närmsta chef och förklara vad du upplever som ett problem. Att visa en välvilja inför arbetsplatsen och diskutera möjliga lösningar är positivt och minimerar risken att ärendet stannar upp. Märker du att det inte sker någon förändring utifrån de lösningsförslag som tidigare diskuterats så boka in ett uppföljningsmöte eller lyft frågan på ledningsnivå.

Om ingen för protokoll under mötet så för egna anteckningar och maila ut till de som närvarade under mötet. Uppstår det en tvist mellan dig och bolaget är det bra att du kan visa på att ledningen känt till problematiken men inte agerat.

Slutligen, vänta inte för länge med att ta upp problematiken med din chef. Dra ditt strå till stacken och lyft problemen du själv träffats av, eller som dina kollegor verkar bli utsatta för. Detta för att skapa ett öppnare arbetsklimat med fungerande kommunikation. Välmående anställda skapar bättre resultat. Det tjänar den anställde såväl som arbetsgivaren på.

Är du utsatt för mobbning på arbetsplatsen? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Arbetsrätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.