Den administrativa sidan av döden

Alla som har haft någon närstående som gått bort vet att döden är en pappersexercis av sällan skådat slag. Den administrativa sidan av döden är inte rolig. I det här yrket stöter vi på människor som känner sig helt utmattade, förvirrade och redo för en månads sjukskriving efter att ha tagit hand om allt som måste göras efter att någon närstående gått bort.

Ofta är den personen som allt faller på den efterlevande partnern eller den i syskonskaran som känt mest ansvar för att saker blir gjorda. Hen har avsatt all ledig tid att gå igenom pärmar, packa ner saker i lådor och träffat bankkontakter. Den emotionella sidan, dvs den egentliga sorgebearbetningen, får man oftast lägga åt sidan för blanketter, bankbesök och flyttstädning.

Frågan är då, är det meningen att det ska vara såhär? Lite av problemet ligger i dödens natur som både en känslomässig och ekonomisk angelägenhet. Två komponenter som inte blandar sig särskilt bra.

Det man kan göra är att följa en tydlig mall över hur man ska gå till väga. Det är svårt att i denna text ge en heltäckande beskrivning av allt som man kan behöva göra när någon går bort. Situationen, precis som personer som avlidit, skiljer sig väldigt mycket åt. Genomgången nedan är tänkt att ge riktning åt den rådville.

Informera dödsbodelägare

Enligt Ärvdabalken ska den person som har dödsboet i sin vård informera dödsbodelägare om dödsfallet. Då åtgärder som inte är brådskande måste fattas av dödsbodelägarna gemensamt kan det vara bra att på ett så tidigt stadium som möjligt bestämma vem som ska företräda dödsboet och upprätta fullmakter från de övriga dödsbodelägarna.

Begära eftersändning

Då de flesta av den avlidnes kontakter inte kommer veta att han eller hon har gått bort kommer post och liknande att fortsätta komma. Det kan därför vara bra att begära eftersändning eller adressändra till den person som tar hand om dödsboet. Banker och myndigheter kommer också vilja skicka handlingar till den avlidnes adress då dessa handlingar många gånger omfattas av sekretess. (och därför inte lämnas ut till någon annan).

Uppsägning av abonnemang, försäkring och andra avtal

Detta är kanske något av det mest tidsödande att göra i hanteringen av ett dödsbo. Här gäller det att helt enkelt ta kontakt med varje företag, förening och leverantör och meddela att personen ifråga har gått bort och att avtal och abonnemang därmed sägs upp.

Bank

Den kan vara bra att så snabbt som möjligt att få en blick över hur mycket medel det finns i dödsboet och man bör därför ta kontakt med de banker som den avlidne kan ha haft kontakter med. Stäm av vilka tillgodohavanden den avlidna har men också vilka lån. Saldobesked från dödsdagen är också något man behöver inför bouppteckningen. Det är även bra att stoppa automatiska överföringar och se till att få kontokort spärrade.

Boka tid för bouppteckning

Bouppteckningen är sammanställning av vilka tillgångar och skulder den avlidne hade på dödsdagen. Vilka uppgifter som behövs skiljer sig beroende om den döde var gift, änka eller sambo m.m. Skatteverket är den myndighet som registrerar bouppteckningar och är ofta behjälplig om man har några frågor. Beroende på storleken på dödsboet och familjeförhållandena kan det också vara en god idé att anlita någon för att få hjälp med att upprätta bouppteckningen.

Ovanstående lista är inte på något sätt heltäckande. Förhoppningsvis kan den dock ge något av en fingervisning om hur man går tillväga när uppgiften känns övermäktig. Ta en sak i taget och se till att använda de källor till hjälp som faktiskt finns, som banker, myndigheter m.m. för att få information.

Om du har fler frågor kring arvsrätt är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

Arvsrätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.