Vad händer när en dom om umgänge inte följs?

En process om vårdnad, boende och umgänge med barn kan pågå länge, ibland i flera år. Under processens gång görs utredningar av familjerätten, parterna kan genomgå samarbetssamtal och tillfälliga överenskommelser kan ingås. Processen avslutas efter att parterna kommit slutligt överens, vilket kan stadfästas i dom, eller efter det att tingsrätten meddelat dom efter huvudförhandling. Här ska jag ta upp frågor om fastställt umgänge och speciellt vad som händer om detta inte följs. Det i domen fastställda umgänget måste följas, men det finns givetvis ingenting som hindrar att föräldrarna senare kommer överens om ett annat umgänge så länge båda parterna är med på det.

Men vad händer om en av föräldrarna vägrar att följa tingsrättens dom om umgänge? Vilka möjligheter har den andra parten att se till att domen följs?

I exemplet nedan utgår jag från situationen att boendeföräldern inte lämnar ut barnet för umgänge enligt domslut. Observera att ansökan om verkställighet även kan göras i andra fall.

I första hand bör umgängesföräldern försöka ta kontakt med boendeföräldern och uppmana denne att följa domen. Detta kan göras via ombud eller direkt till boendeföräldern. Om boendeföräldern ändå inte följer domen så kan umgängesföräldern lämna in en ansökan om verkställighet till tingsrätten.

När verkställighet begärs har tingsrätten i första hand att försöka få boendeförälder att frivilligt lämna över barnet för umgänge enligt dom. Domstolen kan som ett led i detta förordna om medling mellan parterna. Då får en lämplig person uppdraget att träffa parterna för att försöka hitta en frivillig lösning. Tiden för medlingsuppdrag i ett verkställighetsärende är två veckor.

I de fall där en frivillig lösning inte är möjlig måste tingsrätten pröva frågan. Tingsrätten ska främst utgå ifrån barnets bästa vid prövning av frågan. Hänsyn ska också tas till barnets önskan, med beaktande av barnets ålder och mognad. Tingsrätten ska vägra verkställighet om det är uppenbart att ett sådant beslut skulle strida mot barnets bästa. Tingsrätten har att pröva om det föreligger nya omständigheter eller förhållanden som har uppstått efter att tingsrätten avkunnade sin dom och som berättigar boendeföräldern att inte följa domen. Om det inte har inträffat något särskilt under den tiden och det inte har uppkommit några nya omständigheten kommer tingsrätten förplikta umgängesföräldern att följa domen vid äventyr av vite.

Föreläggande om vite ska fastställas till ett belopp som kan antas bryta motståndet hos den förälder som inte följer domen. Om verkställigheten handlar om ett umgänge som i mitt exempel ovan kan vitesföreläggandet bestämmas att gälla för en viss tid, t ex tre eller sex månader, ett så kallat löpande vite. Löpande vite innebär att den som bryter mot domen ska betala ett visst belopp för varje tillfälle under den bestämda perioden som domen inte följs.

Att inte följa det fastställda umgänget i tingsrättens dom kan således få stora ekonomiska konsekvenser samt att det i längden kan komma att läggas till grund för att ifrågasätta boendeförälderns lämplighet.

 

Fler artiklar

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut och hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att kunna bråka om.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR