Vad händer när en dom om umgänge inte följs?
När en dom om umgänge inte följs

En process om vårdnad, boende och umgänge med barn kan pågå länge, ibland i flera år. Under processens gång gör familjerätten utredningar, parterna kan genomgå samarbetssamtal och man kan ingå tillfälliga överenskommelser. Processen tar slut efter att parterna kommit slutligt överens, vilket kan bli stadfäst i dom, eller efter det att tingsrätten meddelat dom efter huvudförhandling.

Här ska vi ta upp frågor om fastställt umgänge och speciellt vad som händer om någon part inte följer detta. Det i domen fastställda umgänget måste man följa. Det finns givetvis ingenting som hindrar att föräldrarna senare kommer överens om ett annat umgänge så länge båda parterna är med på det. Men vad händer om en av föräldrarna vägrar att följa tingsrättens dom om umgänge? Vilka möjligheter har den andra parten när en dom om umgänge inte följs?

Verkställighet

I första hand bör umgängesföräldern försöka ta kontakt med boendeföräldern och uppmana denne att följa domen. Detta kan man göra via ombud eller direkt till boendeföräldern. Om boendeföräldern ändå inte följer domen så kan umgängesföräldern lämna in en ansökan om verkställighet till tingsrätten.

När man begär verkställighet har tingsrätten i första hand att försöka få boendeförälder att frivilligt lämna över barnet för umgänge enligt dom. Domstolen kan som ett led i detta förordna om medling mellan parterna. Då får en lämplig person uppdraget att träffa parterna för att försöka hitta en frivillig lösning. Tiden för medlingsuppdrag i ett verkställighetsärende är två veckor.

I de fall där en frivillig lösning inte är möjlig måste tingsrätten pröva frågan. Tingsrätten ska främst utgå från barnets bästa vid prövning av frågan. Man ska också ta hänsyn till barnets önskan, med beaktande av barnets ålder och mognad. Tingsrätten ska vägra verkställighet om det är uppenbart att ett sådant beslut skulle strida mot barnets bästa. Tingsrätten har att pröva om det föreligger nya omständigheter eller förhållanden som har uppstått efter att tingsrätten avkunnade sin dom som berättigar boendeföräldern att inte följa domen. Om det inte har inträffat något särskilt under den tiden och det inte har uppkommit några nya omständigheter kommer tingsrätten förplikta umgängesföräldern att följa domen med risk för vite.

Vite

Föreläggande om vite ska man fastställa till ett belopp som kan antas bryta motståndet hos den förälder som inte följer domen. Om verkställigheten handlar om ett umgänge kan vitesföreläggandet gälla för en viss tid, t ex tre eller sex månader. Ett så kallat löpande vite. Löpande vite innebär att den som bryter mot domen ska betala ett visst belopp för varje tillfälle under den bestämda perioden som den inte följer domen.

Att inte följa det fastställda umgänget i tingsrättens dom kan således få stora ekonomiska konsekvenser. Det kan dessutom i längden kan komma att läggas till grund för att ifrågasätta boendeförälderns lämplighet.

Har du fler frågor om när en dom om umgänge inte följs? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Familjerätt – Juristjouren.se

 

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR