Kan arbetsgivaren återkalla beviljad semester?
Kan arbetsgivaren återkalla beviljad semester?

Enligt semesterlagen har en anställd rätt till minst 25 dagar semesterledighet per år. Denna lagstiftning är till stor del tvingande. Detta innebär att villkor i ett anställningsavtal som inskränker den anställdes rättighet enl. en tvingande lagregel är ogiltig. Vissa regler i lagstiftning kan man emellertid reglera i avtal eller genom kollektivavtal. Rätten till semester begränsas i övrigt med arbetsgivarens beslutanderätt gällande förläggningen av semesterledigheten. Dock har en anställd alltid rätt till en sammanhängande sommarsemester om fyra veckor. Vilket innebär någon gång mellan 1a juni – 31 augusti. Men kan arbetsgivaren återkalla beviljad semester?

Vem har sista ordet gällande tiden för semestern?

Arbetsgivarens rätt att ytterst besluta om när semestern ska bli schemalagd går i linje med rätten att leda och fördela arbetet samt bestämma över organisationen på företaget. Denna rättighet i semestersammanhang skiljer sig åt från den allmänna regeln om arbetsgivarens arbetsledningsrätt. En viktig skillnad är att anställda har en lagstadgad rätt till semesterledighet. De har även rätt till visst inflytande vid bestämmandet av ledigheten. Arbetsgivarens rätt att initialt besluta om förläggandet av semester sträcker sig inte så långt att arbetsgivaren har rätt att återkalla sitt löfte om semester utan vidare. Beviljande av semester för en angiven tid har bindande verkan. Arbetsgivaren kan bli tvungen att betala ut skadestånd till den anställde om semestern senare skulle bli återkallad.

Det är inte ovanligt att man som anställd efterfrågat semester för en tid som passar resten av familjen så man kan spendera semestern tillsammans. Man kan ha hunnit boka och betalat för resor och diverse andra utlägg. Att behöva planera om redan beviljad semester kan därmed innebära stor olägenhet för den anställde. Arbetstagaren kan därmed bli drabbad av en ekonomisk förlust vilket betyder att arbetsgivaren kan bli tvungen att ersätta den anställde för den ekonomiska skada återkallandet av beviljad semester inneburit. Detta gäller i vart fall då arbetsgivaren återkallat sitt beslut utan fog.

Anser arbetsgivaren att den först beviljade tiden för semester inte längre är passande, utan att någon egentlig omständighet förändrats på arbetsplatsen från det att semestern blivit beviljad, kan beslutet att återkalla semesterledigheten sakna fog. Vidare är det viktigt att arbetsgivaren diskuterar saken med den anställde innan hen återkallar beslutet. Detta eftersom semesterlagen anger att arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarens skäl att  söka semester för just den perioden.

Avslutande råd

Ett par saker att tänka på är att alltid ansöka om semester skriftligen om det inte redan är ett krav på arbetsplatsen. Det är på så sätt lättare att gå tillbaka till konversationen med sin chef om det uppstår oenigheter om vad man har sagt. Se till att få ett definitivt besked så det inte uppstår en diskussion om beskedet om semester var preliminärt eller definitivt.

Läs mer här:

Vilka rättigheter har jag inför min föräldraledighet?

Vilka rättigheter har jag under min föräldraledighet? – Juristjouren

Kan arbetsgivaren återkalla beviljad semester? Du kan ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Arbetsrätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.