Kan arbetsgivaren återkalla beviljad semester?
Kan arbetsgivaren återkalla beviljad semester?

Enligt semesterlagen har en anställd rätt till minst 25 dagar semesterledighet per år. Denna lagstiftning är till stor del tvingande. Detta innebär att villkor i ett anställningsavtal som inskränker den anställdes rättighet enl. en tvingande lagregel är ogiltig. Vissa regler i lagstiftning kan man emellertid reglera i avtal eller genom kollektivavtal. Rätten till semester begränsas i övrigt med arbetsgivarens beslutanderätt gällande förläggningen av semesterledigheten. Dock har en anställd alltid rätt till en sammanhängande sommarsemester om fyra veckor. Vilket innebär någon gång mellan 1a juni – 31 augusti. Men kan arbetsgivaren återkalla beviljad semester?

Vem har sista ordet gällande tiden för semestern?

Arbetsgivarens rätt att ytterst besluta om när semestern ska bli schemalagd går i linje med rätten att leda och fördela arbetet samt bestämma över organisationen på företaget. Denna rättighet i semestersammanhang skiljer sig åt från den allmänna regeln om arbetsgivarens arbetsledningsrätt. En viktig skillnad är att anställda har en lagstadgad rätt till semesterledighet. De har även rätt till visst inflytande vid bestämmandet av ledigheten. Arbetsgivarens rätt att initialt besluta om förläggandet av semester sträcker sig inte så långt att arbetsgivaren har rätt att återkalla sitt löfte om semester utan vidare. Beviljande av semester för en angiven tid har bindande verkan. Arbetsgivaren kan bli tvungen att betala ut skadestånd till den anställde om semestern senare skulle bli återkallad.

Det är inte ovanligt att man som anställd efterfrågat semester för en tid som passar resten av familjen så man kan spendera semestern tillsammans. Man kan ha hunnit boka och betalat för resor och diverse andra utlägg. Att behöva planera om redan beviljad semester kan därmed innebära stor olägenhet för den anställde. Arbetstagaren kan därmed bli drabbad av en ekonomisk förlust vilket betyder att arbetsgivaren kan bli tvungen att ersätta den anställde för den ekonomiska skada återkallandet av beviljad semester inneburit. Detta gäller i vart fall då arbetsgivaren återkallat sitt beslut utan fog.

Anser arbetsgivaren att den först beviljade tiden för semester inte längre är passande, utan att någon egentlig omständighet förändrats på arbetsplatsen från det att semestern blivit beviljad, kan beslutet att återkalla semesterledigheten sakna fog. Vidare är det viktigt att arbetsgivaren diskuterar saken med den anställde innan hen återkallar beslutet. Detta eftersom semesterlagen anger att arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarens skäl att  söka semester för just den perioden.

Avslutande råd

Ett par saker att tänka på är att alltid ansöka om semester skriftligen om det inte redan är ett krav på arbetsplatsen. Det är på så sätt lättare att gå tillbaka till konversationen med sin chef om det uppstår oenigheter om vad man har sagt. Se till att få ett definitivt besked så det inte uppstår en diskussion om beskedet om semester var preliminärt eller definitivt.

Läs mer här:

Vilka rättigheter har jag inför min föräldraledighet?

Vilka rättigheter har jag under min föräldraledighet? – Juristjouren

Kan arbetsgivaren återkalla beviljad semester? Du kan ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Arbetsrätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR