Vilka rättigheter har jag under min föräldraledighet?

Föräldraledigheten är en spännande tid i ens liv då man som nybliven förälder får möjlighet att spendera tid med sitt barn. Jag kommer emellertid ofta i kontakt med personer i mitt arbete som känner en bitterljuv känsla inför eller under föräldraledigheten. Föräldraledigheten är ofta förknippad med stress och kanske framförallt bland kvinnor då de känner viss oro och skuld över att de kommer att vara borta från jobbet med allt vad det innebär.

Bestämmelserna kring föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen som anger att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare eller arbetssökande av skäl som har samband med föräldraledighet. Med arbetssökande förstås en person som tydligt framfört att denne önskar en viss anställning. Förbudet gäller när arbetsgivaren beslutar i en anställningsfråga, under rekryteringsprocessen samt för övriga beslut som fattas gällande exempelvis befordran eller utbildning under anställningen.

Vad betraktas då som missgynnande? Med missgynnande avses den typ av behandling som medför skada eller nackdel för en arbetssökande eller arbetstagare. Det kan röra sig om faktisk förlust genom att gå miste om en tjänst eller befordran. Det kan också röra sig om en omplacering, att halka efter i löneutvecklingen eller andra anställningsvillkor i jämförelse med kollegorna. I fråga om befordran och löneutveckling kan missgynnande föreligga om den anställde haft anledning att räkna med ersättningen men bromsats med anledning av föräldraledighet. Den som regelmässigt erhåller viss löneutveckling och villkor genom årliga lönerevisioner ska kunna räkna med sådan löneförhöjning även under ledigheten. Detta gäller oavsett omfattning av föräldraledigheten. Obehag med anledning av mobbing eller trakasserier av arbetsgivaren kan även innefattas i begreppet missgynnande.

Skillnaden i behandlingen mellan en anställd som känner sig missgynnad mot en som inte upplever sig missgynnad får inte vara bagatellartad utan ska vara märkbar. Det ska alltså finnas ett orsakssamband mellan missgynnandet och föräldraledighet. En hypotetisk jämförelse kan göras med hur personen i fråga skulle ha blivit behandlad om föräldraledighet inte var för handen. Det ska dock nämnas att det inte krävs att föräldraledigheten är den enda orsaken till missgynnandet. Det räcker med att det är en av flera orsaker till missgynnandet för att ett så kallat orsakssamband ska anses föreligga.

Undantag från förbuden mot missgynnande är exempelvis om den arbetssökande kommer att vara ledig hela eller större delen av anställningstiden, vilket främst blir applicerbart när det är frågan om en tidsbegränsad anställning. Att arbetsgivaren blir tvungen att hitta en vikarie för delar av perioden är emellertid inte en legitim anledning till att neka en kandidat anställning. Ifråga om utbildning kan en godtagbar anledning för arbetsgivaren att neka en anställd utbildning vara om ledigheten sammanfaller i tiden med utbildningen.

Sammantaget kan sägas att undantagen från förbuden mot missgynnande av föräldralediga ska tillämpas restriktivt. En person som blivit missgynnad i samband med föräldraledighet kan anmäla detta till diskrimineringsombudsmannen, ta kontakt med sitt fackförbund eller annat ombud.

Fler artiklar

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR