Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Barnets vilja i en vårdnadstvist

Enligt föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande vid alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska man ta hänsyn till barnets vilja i den mån det går. Detta med beaktande av barnets ålder. Även FN:s barnkonvention stadgar att barn ska få komma till tals och att barnets åsikt ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Domstolen ska ta hänsyn till barnets vilja i en vårdnadstvist

Domstolen är i en vårdnadstvist alltså skyldig att ta hänsyn till barnets vilja. Förutsatt att barnet kan uttrycka en sådan. Även socialnämnden ska beakta barnets inställning i sin hantering av frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Lagen anger inte någon exakt ålder då barnets vilja börjar ha betydelse. Det varierar från fall till fall. Normalt fäster man mer avseende vid de äldre barnens inställning än de yngres. Om barnet till exempel är nära myndighetsåldern lär en dom om boende och umgänge som strider mot barnets egen vilja knappast få någon faktisk effekt på förhållandet mellan förälder och barn. Det är svårt att tvinga ett äldre barn till umgänge. Man tar dock även hänsyn till betydligt yngre barns vilja, möjligtvis inte i samma utsträckning.
Bestämmelsen om att barnets vilja ska beaktas innebär att domstolen måste se till att barnet har haft möjlighet att närmare redovisa sin inställning. Till exempel under vårdnadsutredningen. Finns inte underlag för att ta hänsyn till barnets vilja bör man därför komplettera utredningen innan tingsrätten dömer i målet.

Vårdnad- boende- och umgängesutredning

Familjerätten ska i sin vårdnad- boende- och umgängesutredning i möjligaste mån klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten. Barnet måste få möjlighet att framföra sina känslor och tankar utan att det för den skull läggs press på barnet att ta ställning för en viss sak. Ett stort ansvar ligger därför på familjerättsutredarna. Men även på föräldrarna och deras ombud. Det förekommer dessvärre inte sällan att föräldrar försöker övertala sina barn till en viss ståndpunkt.

Det vanligaste är som sagt att barnets åsikt kommer fram under familjerättens vårdnad- boende- och umgängesutredning som man i sin tur redovisar för domstolen. Barnet får enligt föräldrabalken också höras inför rätten om särskilda skäl talar för det och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av förhöret. Det är givetvis svårt att förutse hur ett förhör i rätten kan påverka ett barn och därför tillämpar man denna bestämmelse mycket restriktivt och barn är mycket sällan i rätten.

Överenskommelse mot barnets vilja?

Det händer att föräldrarna, under en pågående vårdnadsprocess, når en överenskommelse angående vårdnad, boende och umgänge. Domstolen utgår då från att denna bestämmelse också är det bästa för barnet och man finner därför sällan anledning att ta reda på barnets inställning. Trots att parterna är överens gäller principen om att ta hänsyn till barnets vilja. Det kan ju vara så att barnet motsätter sig föräldrarnas överenskommelse. I så fall finns det anledning att närmare undersöka huruvida föräldrarnas överenskommelse verkligen är det bästa för barnet.

Det kan vara svårt för ett barn att se vad som verkligen är det bästa för honom eller henne, och ju yngre barnet är desto svårare kan detta vara. Därför är det viktigt att domstolen i sitt avgörande tar hänsyn till hela bilden. Det vill säga både barnets vilja och vad som i övrigt har framkommit under målets utredning. Vår uppfattning är att barnets vilja bör ha stor betydelse i vårdnadsprocessen. Samtidigt är det minst lika viktigt att inte lägga för stort ansvar på barnet och deras val. Barnet måste bli lyssnat på utan att känna ett alltför stort ansvar gällande konsekvenserna av sitt val. Barnet måste också få möjligheten att ändra sig utan att bli  skuldbelagd för det. Det viktigaste är att vara lyhörd inför barnets inställning och detta gäller såväl familjerättsutredare, parterna och deras ombud samt rätten.

Har du fler frågor om barnets vilja i en vårdnadstvist? Ring oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR