Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Barnets vilja i en vårdnadstvist

Enligt föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande vid alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska man ta hänsyn till barnets vilja i den mån det går. Detta med beaktande av barnets ålder. Även FN:s barnkonvention stadgar att barn ska få komma till tals och att barnets åsikt ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Domstolen ska ta hänsyn till barnets vilja i en vårdnadstvist

Domstolen är i en vårdnadstvist alltså skyldig att ta hänsyn till barnets vilja. Förutsatt att barnet kan uttrycka en sådan. Även socialnämnden ska beakta barnets inställning i sin hantering av frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Lagen anger inte någon exakt ålder då barnets vilja börjar ha betydelse. Det varierar från fall till fall. Normalt fäster man mer avseende vid de äldre barnens inställning än de yngres. Om barnet till exempel är nära myndighetsåldern lär en dom om boende och umgänge som strider mot barnets egen vilja knappast få någon faktisk effekt på förhållandet mellan förälder och barn. Det är svårt att tvinga ett äldre barn till umgänge. Man tar dock även hänsyn till betydligt yngre barns vilja, möjligtvis inte i samma utsträckning.
Bestämmelsen om att barnets vilja ska beaktas innebär att domstolen måste se till att barnet har haft möjlighet att närmare redovisa sin inställning. Till exempel under vårdnadsutredningen. Finns inte underlag för att ta hänsyn till barnets vilja bör man därför komplettera utredningen innan tingsrätten dömer i målet.

Vårdnad- boende- och umgängesutredning

Familjerätten ska i sin vårdnad- boende- och umgängesutredning i möjligaste mån klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten. Barnet måste få möjlighet att framföra sina känslor och tankar utan att det för den skull läggs press på barnet att ta ställning för en viss sak. Ett stort ansvar ligger därför på familjerättsutredarna. Men även på föräldrarna och deras ombud. Det förekommer dessvärre inte sällan att föräldrar försöker övertala sina barn till en viss ståndpunkt.

Det vanligaste är som sagt att barnets åsikt kommer fram under familjerättens vårdnad- boende- och umgängesutredning som man i sin tur redovisar för domstolen. Barnet får enligt föräldrabalken också höras inför rätten om särskilda skäl talar för det och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av förhöret. Det är givetvis svårt att förutse hur ett förhör i rätten kan påverka ett barn och därför tillämpar man denna bestämmelse mycket restriktivt och barn är mycket sällan i rätten.

Överenskommelse mot barnets vilja?

Det händer att föräldrarna, under en pågående vårdnadsprocess, når en överenskommelse angående vårdnad, boende och umgänge. Domstolen utgår då från att denna bestämmelse också är det bästa för barnet och man finner därför sällan anledning att ta reda på barnets inställning. Trots att parterna är överens gäller principen om att ta hänsyn till barnets vilja. Det kan ju vara så att barnet motsätter sig föräldrarnas överenskommelse. I så fall finns det anledning att närmare undersöka huruvida föräldrarnas överenskommelse verkligen är det bästa för barnet.

Det kan vara svårt för ett barn att se vad som verkligen är det bästa för honom eller henne, och ju yngre barnet är desto svårare kan detta vara. Därför är det viktigt att domstolen i sitt avgörande tar hänsyn till hela bilden. Det vill säga både barnets vilja och vad som i övrigt har framkommit under målets utredning. Vår uppfattning är att barnets vilja bör ha stor betydelse i vårdnadsprocessen. Samtidigt är det minst lika viktigt att inte lägga för stort ansvar på barnet och deras val. Barnet måste bli lyssnat på utan att känna ett alltför stort ansvar gällande konsekvenserna av sitt val. Barnet måste också få möjligheten att ändra sig utan att bli  skuldbelagd för det. Det viktigaste är att vara lyhörd inför barnets inställning och detta gäller såväl familjerättsutredare, parterna och deras ombud samt rätten.

Har du fler frågor om barnets vilja i en vårdnadstvist? Ring oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.