Är jag underhållsskyldig för min sambos barn?
Är jag underhållsskyldig för min sambos barn

Det råder stor ovisshet om vad som gäller, både hos privatpersoner men också hos myndigheter. Är man underhållsskyldig för sin sambos barn? Försäkringskassan har via deras rådgivningstjänst meddelat att så inte är fallet och att de aldrig skulle kräva sambon på underhåll. Det är dock inte riktigt så enkelt.

För att förstå problematiken ska vi kort redogöra för huvudprinciperna och skillnaden mellan underhållsbidrag respektive underhållsstöd. Huvudregeln gällande underhåll till barn är att föräldrarna efter bästa förmåga ska bidra till sitt barns försörjning. Detta oberoende av om föräldern har vårdnaden om barnet eller inte.

Underhållsbidrag och underhållsstöd

När ett barns föräldrar lever åtskilda ska den förälder som inte bor tillsammans med barnet betala underhållsbidrag. Storleken på underhållsbidraget kan bestämmas genom avtal mellan föräldrarna eller fastställas via domstol. Om den bidragsskyldige föräldern har en hög inkomst kan barnet har rätt till ett s.k. standardtillägg. Det innebär att barnet har rätt till samma standard oavsett vart barnet bor någonstans. Det kan ske genom att föräldern betalar ett högre underhåll eller exempelvis står för större delen av kostnaden för barnets fritidsaktiviteter.

Det händer ibland att en förälder inte vill eller kan betala underhåll till barnet. Då kan boendeföräldern vända sig till Försäkringskassan och ansöka om underhållsstöd. Försäkringskassan riktar i sin tur ett krav mot den bidragsskyldige föräldern.

Underhållsskyldighet för styvbarn

Bestämmelserna ovan tar sikte på dina egna barn. Nu kommer något intressant: I föräldrabalken står det att:

Den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med förälder som har vårdnaden om barnet är underhållsskyldig mot barnet, om han eller hon är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern. 

Underhållsskyldigheten beträffande styvbarn gäller i första hand den som är gift med barnets vårdnadshavare. Ansvaret har dock utsträckts till att även gälla familjebildningar där parterna inte är gifta med varandra men har barn gemensamt. Syftet som motiverar underhållsansvaret för annans barn är att undvika att barn inom samma familjebildning behandlas olika. Enligt första stycket kan man utläsa att det saknar betydelse, om barnets förälder är ensam vårdnadshavare eller utövar den rättsliga vårdnaden gemensamt med barnets andra förälder. När det handlar om underhållsskyldighet för respektives barn finns det alltså ett krav på att den andre föräldern ska ha vårdnaden om barnet. Något som inte följer huvudprincipen om att underhållsskyldigheten inte ska vara kopplad till vårdnaden.

Föreställ er en situation där föräldrar, av någon anledning, inte kommer överens och ser som sista utväg att separera eller att skilja sig. De går vidare i livet och träffar en ny livskamrat som de gifter sig eller skaffar barn ihop med. Låt oss då anta att bidragsföräldern hamnar i ekonomiska bekymmer. Det skulle innebära att den nya maken eller makan respektive den sambo han eller hon fått barn med är skyldig att bidra med försörjning till styvbarnet.

Visserligen blir detta endast aktuellt i den mån barnet inte kan få underhåll från den underhållsskyldige föräldern. Ansvaret är s.k. subsidiärt i förhållande till den underhållsskyldighet som åligger föräldern.

Har du fler frågor angående om du är underhållsskyldig för din sambos barn? Ring oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR