Är jag underhållsskyldig för min sambos barn?

Det råder stor ovisshet om vad som gäller, både hos privatpersoner men också hos myndigheter, i denna fråga. Försäkringskassan har via deras rådgivningstjänst meddelat att så inte är fallet och att de aldrig skulle kräva sambon på underhåll. Det är dock inte riktigt så enkelt.

För att förstå problematiken ska jag kort redogöra för huvudprinciperna och skillnaden mellan underhållsbidrag respektive underhållsstöd. Huvudregeln gällande underhåll till barn är att föräldrarna efter bästa förmåga ska bidra till sitt barns försörjning. Detta oberoende av om föräldern har vårdnaden om barnet eller inte.

När ett barns föräldrar lever åtskilda ska den förälder som inte bor tillsammans med barnet betala underhållsbidrag. Storleken på underhållsbidraget kan bestämmas genom avtal mellan föräldrarna eller fastställas via domstol. Om den bidragsskyldige föräldern har en hög inkomst kan barnet har rätt till ett s.k. standardtillägg. Det innebär att barnet har rätt till samma standard oavsett vart barnet bor någonstans. Det kan ske genom att föräldern betalar ett högre underhåll eller exempelvis står för större delen av kostnaden för barnets fritidsaktiviteter.

Det händer ibland att en förälder inte vill eller kan betala underhåll till barnet. Då kan boendeföräldern vända sig till Försäkringskassan och ansöka om underhållsstöd. Försäkringskassan riktar i sin tur ett krav mot den bidragsskyldige föräldern.

Bestämmelserna ovan tar sikte på dina egna barn. Nu kommer något intressant: I 7 kap. 5 § 1st. föräldrabalken står det att:

Den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med förälder som har vårdnaden om barnet är underhållsskyldig mot barnet, om han eller hon är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern. Om det finns särskilda skäl, kvarstår underhållsskyldigheten även sedan barnet har flyttat hemifrån.

Underhållsskyldigheten beträffande styvbarn gäller i första hand den som är gift med barnets vårdnadshavare men ansvaret har utsträckts till att även gälla familjebildningar där parterna inte är gifta med varandra men har barn gemensamt. Syftet som motiverar underhållsansvaret för annans barn är att undvika att barn inom samma familjebildning behandlas olika. Enligt första stycket kan man utläsa att det saknar betydelse, om barnets förälder är ensam vårdnadshavare eller utövar den rättsliga vårdnaden gemensamt med barnets andra förälder. När det handlar om underhållsskyldighet för respektives barn finns det alltså ett krav på att den andre föräldern ska ha vårdnaden om barnet – något som inte följer huvudprincipen om att underhållsskyldigheten inte ska vara kopplad till vårdnaden.

Jag tänker mig så här: Föreställ er en situation där föräldrar, av någon anledning, inte kommer överens och ser som sista utväg att separera eller att skilja sig. De går vidare i livet och träffar en ny livskamrat som de gifter sig eller skaffar barn ihop med. Låt oss då anta att bidragsföräldern hamnar i ekonomiska bekymmer. Det skulle innebära att den nya maken eller makan respektive den sambo han eller hon fått barn med är skyldig att bidra med försörjning till styvbarnet.

Visserligen aktualiseras detta endast i den mån barnet inte kan få underhåll från den underhållsskyldige föräldern. Ansvaret är s.k. subsidiärt i förhållande till den underhållsskyldighet som åligger föräldern.

Fler artiklar

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut och hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att kunna bråka om.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR