Är jag underhållsskyldig för min sambos barn?
Är jag underhållsskyldig för min sambos barn

Det råder stor ovisshet om vad som gäller, både hos privatpersoner men också hos myndigheter. Är man underhållsskyldig för sin sambos barn? Försäkringskassan har via deras rådgivningstjänst meddelat att så inte är fallet och att de aldrig skulle kräva sambon på underhåll. Det är dock inte riktigt så enkelt.

För att förstå problematiken ska vi kort redogöra för huvudprinciperna och skillnaden mellan underhållsbidrag respektive underhållsstöd. Huvudregeln gällande underhåll till barn är att föräldrarna efter bästa förmåga ska bidra till sitt barns försörjning. Detta oberoende av om föräldern har vårdnaden om barnet eller inte.

Underhållsbidrag och underhållsstöd

När ett barns föräldrar lever åtskilda ska den förälder som inte bor tillsammans med barnet betala underhållsbidrag. Storleken på underhållsbidraget kan bestämmas genom avtal mellan föräldrarna eller fastställas via domstol. Om den bidragsskyldige föräldern har en hög inkomst kan barnet har rätt till ett s.k. standardtillägg. Det innebär att barnet har rätt till samma standard oavsett vart barnet bor någonstans. Det kan ske genom att föräldern betalar ett högre underhåll eller exempelvis står för större delen av kostnaden för barnets fritidsaktiviteter.

Det händer ibland att en förälder inte vill eller kan betala underhåll till barnet. Då kan boendeföräldern vända sig till Försäkringskassan och ansöka om underhållsstöd. Försäkringskassan riktar i sin tur ett krav mot den bidragsskyldige föräldern.

Underhållsskyldighet för styvbarn

Bestämmelserna ovan tar sikte på dina egna barn. Nu kommer något intressant: I föräldrabalken står det att:

Den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med förälder som har vårdnaden om barnet är underhållsskyldig mot barnet, om han eller hon är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern. 

Underhållsskyldigheten beträffande styvbarn gäller i första hand den som är gift med barnets vårdnadshavare. Ansvaret har dock utsträckts till att även gälla familjebildningar där parterna inte är gifta med varandra men har barn gemensamt. Syftet som motiverar underhållsansvaret för annans barn är att undvika att barn inom samma familjebildning behandlas olika. Enligt första stycket kan man utläsa att det saknar betydelse, om barnets förälder är ensam vårdnadshavare eller utövar den rättsliga vårdnaden gemensamt med barnets andra förälder. När det handlar om underhållsskyldighet för respektives barn finns det alltså ett krav på att den andre föräldern ska ha vårdnaden om barnet. Något som inte följer huvudprincipen om att underhållsskyldigheten inte ska vara kopplad till vårdnaden.

Föreställ er en situation där föräldrar, av någon anledning, inte kommer överens och ser som sista utväg att separera eller att skilja sig. De går vidare i livet och träffar en ny livskamrat som de gifter sig eller skaffar barn ihop med. Låt oss då anta att bidragsföräldern hamnar i ekonomiska bekymmer. Det skulle innebära att den nya maken eller makan respektive den sambo han eller hon fått barn med är skyldig att bidra med försörjning till styvbarnet.

Visserligen blir detta endast aktuellt i den mån barnet inte kan få underhåll från den underhållsskyldige föräldern. Ansvaret är s.k. subsidiärt i förhållande till den underhållsskyldighet som åligger föräldern.

Har du fler frågor angående om du är underhållsskyldig för din sambos barn? Ring oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.