Målsägandebiträde
Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde ska tillvarata en anmälares (brottsoffrets) intressen. När ett brott mot en person är begått har förövaren inte bara förbrutit sig mot personen. Det är även ett brott mot staten och det sociala kontraktet. Åklagarens primära fokus är brottet mot staten. Att man brutit mot lag och ordning. Målsägandebiträdet finns då för att säkerställa och garantera att den som blivit utsatt för brottet får tillräcklig hjälp att tillvarata sina intressen. Detta innebär bland annat hjälp och stöd under förhör med polisen, kontroll av förundersökningen medan denna pågår, beräkning av eventuellt skadestånd, biträde i en eventuell rättegång mm.

När får man ett målsägandebiträde?

Normalt ska man i samband med anmälan av ett brott mot sin person, som inte är av enkel art, bli tillfrågad om man önskar ett målsägandebiträde. Är brottet av enkel art kan du ändå ha rätt till ett målsägandebiträde om brottet begåtts av någon som du står nära. Ofta blir man då tillfrågad om man har något önskemål på viss person.

Har man tidigare haft kontakt med en jurist som man känner förtroende för kan man här önska den personen. Om du inte har önskemål utser tingsrätten någon från en lista av ombud. Ingen föregående kontakt sker och det kan kännas lite konstigt att bli uppringd av en helt okänd person. En person som dessutom redan fått kännedom om det trauma man varit med om. Det kan därför vara bra att själv ringa runt lite och få en känsla för de personer som kan tänkas företräda dig så att du själv kan namnge det ombud du skulle önska.

Att själv söka kontakt innan eller i samband med anmälan av ett brott har även andra fördelar. Ett ombud kan hjälpa dig att få med de detaljer som behövs för en effektiv behandling av din anmälan. Ombudet kan även hjälpa dig att förstå vilka delar som är viktiga att berätta om. Det kan vara svårt utifrån sin egna upplevda situation att avgöra vad som utgör själva brottet. Ibland kan man också känna behov av stöd för att ens genomföra anmälan. För många är det väldigt jobbigt att berätta för någon annan om vad som hänt. Detta stöd kan ett blivande målsägandebiträde ge.

Familjemål

I ombudsrollen i familjemål stöter man på både män och kvinnor som råkat ut för brott. Vissa har anmält medan andra valt att inte göra det. I dessa fall känns det ofta svårare då man blir extra ifrågasatt i samband med att man driver mål om gemensamma barn. Dels då det är svårt att bevisa vad som skett mellan husets fyra väggar när ingen annan är där. Dels då det kan finnas motiv att inte vara sanningsenlig för att få bättre chanser att vinna bifall för sina yrkanden om barnen. Det är aldrig lätt att bli ifrågasatt när man utsatts för kränkningar. Det kan underlätta på fler sätt att du anlitar samma ombud i de olika processerna.

Det är viktigt att det känns bra och att det finns ett förtroende för målsägandebiträdet. Ni bör kunna prata öppet med varandra och att du känner dig lyssnad på. Det är allra viktigast att du som utsatt känner dig så trygg som det är möjligt i den situation du nu befinner dig i.

Har du fler frågor om målsägandebiträde? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess – Juristjouren

Vårdnad och skyddat boende – Juristjouren

Familjerätt – Juristjouren

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.