Anställd eller konsult?
Anställd eller konsult?

Gränsdragningsfaktorer – anställd eller konsult?

Ibland uppstår tvist angående huruvida en konsult i själva verket är anställd eller inte. Därmed också om konsulten omfattas av skyddsreglerna i Lagen om anställningsskydd eller inte. I de flesta fall handlar det om att den arbetsutförande parten hävdar att denne har varit anställd. Den betalande parten menar att avtalsförhållandet är baserat på ett självständigt uppdragsavtal. Tvister av det här slaget uppkommer i princip alltid när avtalsförhållandet tar slut. Särskilt om det tar slut abrupt och den presterande parten hävdar att det skett en uppsägning enligt LAS.

Bestämmandet av vilket avtalsförhållande som föreligger mellan parterna är det viktigaste i det här fallet. Det är avgörande för vilka rättigheter och skyldigheter som ska råda dem emellan. Därför är tvister av detta slag vanliga. Särskilt då det ofta rör sig om mycket pengar. Nedan följer en översikt av Arbetsdomstolens praxis vid bestämmandet av avtalsförhållandet. Om ett avtalsförhållande är att se som ett arbetsrättsligt sådant eller om förhållandet istället är att betrakta som ett uppdragsavtal mellan två likvärdiga näringsidkande parter.

Konkludent handlande

Även om ett skriftligt avtal mellan parterna har ett visst bevisvärde i sig vid bestämmandet av om ett avtalsförhållande är att se som ett anställningsavtal eller ett uppdragsavtal är det inte ensamt avgörande. Det är således inte enbart avgörande hur parterna själva klassificerar avtalskonstruktionen. Det centrala vid bedömningen är att granska hur avtalsförhållandet faktiskt har utvecklat sig. Detta utifrån parternas faktiska agerande dem emellan. D.v.s. parternas konkludenta handlande.

Avgörande kriterier

Enligt praxis ska man göra en helhetsbedömning av samtliga omständigheter vid tvist rörande bestämmandet av ett avtalsförhållande. Det finns tre huvudsakliga kriterier som ska vara uppfyllda för att det ska ha uppstått ett avtalsförhållande som har karaktären anställning och inte konsultuppdrag.

Dessa är:

  1. Personligt arbetsåtagande.
  2. Arbetet ska vara knutet till en viss arbetsplats där företaget tillhandahåller arbetsplats.
  3. Företaget utför arbetsledning över personen likt andra anställda.


När dessa villkor är uppfyllda är personen i fråga utifrån parternas faktiska handlande normalt sett betraktad som anställd. Med  tillhörande rättigheter. Omständigheter så som att den arbetsutförande parten har fått ersättning för utlägg, resor samt att denne inte har utfört andra uppdrag hos andra uppdragsgivare tyder på att förhållandet parterna emellan är av karaktären anställning och inte konsultrelation.

Vidare är det fastställt att en företagare som avser att anlita en konsult köper ett resultat av ett arbete. Detta innebär att företaget inte ska genomgå en daglig arbetsledning utan att det i stället står konsulten fritt att styra sin arbetstid för att leverera den produkt eller tjänst som företaget köper. Av denna anledning har det fastställts att en person som schemaläggs på plats hos företaget är en indikation på att det är fråga om en anställning och inte ett konsultuppdrag. En anställd å andra sida erhåller i stället ersättning pga. den tid hen lägger ner för arbetsgivarens räkning och där det råder en klar arbetsskyldighet gentemot företaget. En viktig omständighet till att förhållandet är ett anställningsförhållande är därtill att förhållandet mellan parterna inte har varit av tillfällig natur.

Sammanfattning och avslutande råd

Om domstolen fastställer att det handlar om ett anställningsförhållande gäller reglerna i LAS. Den betalande parten kan därför riskera höga skadestånd om det visar sig att avslutandet av avtalsförhållandet inte har följt reglerna i LAS. Om den presterande parten i stället inte lyckas visa att det rör sig om ett anställningsförhållande riskerar hen som tappande part i målet istället höga rättegångskostnader. Då tvister av den här sorten oftast är baserade på en gränsdragningsproblematik där man behöver analysera och argumentera enskilda faktorer är det ofta nödvändigt att anlita ett ombud som är kunnig på området.

Har du fler frågor kring om du ska vara anställd eller konsult? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Läs mer:

Vilken betydelse har varningar i samband med uppsägning av en anställd? – Juristjouren.se

Omplacering på arbetsplatsen – Juristjouren.se

Arbetsrätt – Juristjouren.se

 

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.