Hur man bestrider en faktura/ekonomiskt krav

Många har vid något tillfälle fått en faktura från ett företag med ett krav på ersättning som man anser vara felaktigt. Anledningen till varför man anser att fakturan är felaktig kan skilja sig åt, men tillvägagångssättet för att bestrida fakturan/kravet är i princip det samma oavsett vad.

Till att börja med ska du bestrida fakturan/kravet skriftligen till motparten, via brev eller mail. Se till att spara en kopia av bestridandet så du kan styrka att du har bestridit samt när du har bestridit kravet. Ange klart och tydligt i skrivelsen varför du bestrider, d v s dina grunder. När du gjort det är det i princip bara att avvakta motpartens agerande. Antingen står de fast vid sitt krav eller så ger de med sig enligt ditt bestridande.

Om de står fast vid kravet skickas oftast någon form av påminnelse från motparten. Skicka i så fall en likadan skrivelse igen där du återigen anger varför du bestrider. Enligt god inkassosed så ska ett företag vid ett bestridande inte gå vidare till inkasso utan nästa steg blir i vanliga fall att företaget vänder sig till kronofogden och ansöker om ett s.k betalningsföreläggande. Privatpersoner vänder sig också ofta direkt till kronofogden vid ett bestridande. Oavsett vad så fortsätter du att bestrida kravet på samma (varken inkassobolag eller kronofogden är någon domstol som kan avgöra huruvida kravet är skäligt eller inte). Viktigt att poängtera är att du inte får några betalningsanmärkningar så länge du bestrider ett kronofogdekrav i tid, d.v.s. inom 10 dagar från det att du blivit delgiven kravet.

Om motparten efter detta fortsätter hävda sin rätt till betalning har denne möjlighet att gå vidare till tingsrätten. Om tvistesumman är under ett halvt prisbasbelopp (24.150kr för år 2022) så står man, med några få undantag, för sina egna rättegångskostnader oavsett vinst eller förlust i rätten.
Om ärendet däremot överstiger ett halvt prisbasbelopp så kan det vara värt att anlita ett ombud som företräder dig i rätten då det finns möjlighet att ansöka om rättsskydd/rättshjälp. Rättsskyddet/rättshjälpen brukar, i det fall det beviljas, täcka större delen av ombudskostnaderna i processen (rättskydd ca 80% och rättshjälp ca 60-95 % beroende på inkomst). Den vinnande parten kan i dessa fall även i regel kräva sina rättegångskostnader av den andre parten. I många fall når parterna i ett mål en förlikning(överenskommelse) och då blir det så att säga oavgjort varför det i ett sådant fall inte finns en vinnande och förlorande part.

Nedan följer ett exempel på hur ett bestridande kan formuleras:

Stockholm den 1 januari 2022

Härmed bestrider jag faktura 2345678 i sin helhet på följande grunder:
1. Enligt det avtal vi undertecknat så skulle badrumsrenoveringen kosta 60.000kr. Detta belopp har jag redan betalat varför jag anser denna faktura sakna grund.
2. Dessutom har ert arbete efter besiktning inte visat sig vara fackmannamässigt utfört på 3 olika punkter. Ni har även vägrat att återställa felen på ett fackmannamässigt sätt.

Med vänlig hälsning Bert Strid

Lycka till!

Fler artiklar

Vad ska man tänka på innan man lånar ut pengar?

Vad ska man tänka på innan man lånar ut pengar?

Det finns en hel del aspekter att ta i beaktande om man överväger att låna ut pengar till någon i ens närhet. När du som långivare (borgenär) lånar ut pengar till en låntagare (gäldenär) uppstår ett skuldförhållande, en fordran, er emellan. Nedan går jag igenom de viktigaste frågeställningarna att bocka av inför en sådan situation.

För vilka avtal behövs det bevittning?

Vi får ofta frågor som rör bevittning av handlingar och av den anledningen tänkte vi klargöra i vilka fall det egentligen behövs bevittning. I Sverige är det väldigt få handlingar som kräver vittnen för att vara giltiga. Det finns fyra handlingar som enligt lag...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR