Hur man bestrider en faktura
Många har vid något tillfälle fått en faktura från ett företag med ett krav på ersättning som man anser vara felaktigt. Anledningen till varför man anser att fakturan är felaktig kan skilja sig åt. Tillvägagångssättet för att bestrida fakturan/kravet är dock i princip det samma oavsett vad.

Bestrid fakturan

Till att börja med ska du bestrida fakturan skriftligen till motparten, via brev eller mail. Se till att spara en kopia av bestridandet så du kan styrka att du har bestridit samt när du har bestridit. Ange klart och tydligt i skrivelsen varför du bestrider, d v s dina grunder. När du gjort det är det i princip bara att avvakta motpartens agerande. Antingen står de fast vid sitt krav eller så ger de med sig enligt ditt bestridande.

Påminnelse/Kronofogden

Om de står fast vid kravet skickas oftast någon form av påminnelse från motparten. Skicka i så fall en likadan skrivelse igen där du återigen anger varför du bestrider. Enligt god inkassosed så ska ett företag vid ett bestridande inte gå vidare till inkasso utan nästa steg blir i vanliga fall att företaget vänder sig till kronofogden och ansöker om ett s.k. betalningsföreläggande. Privatpersoner vänder sig också ofta direkt till kronofogden vid ett bestridande. Oavsett vad så fortsätter du att bestrida kravet på samma sätt. Varken inkassobolag eller kronofogden är någon domstol som kan avgöra huruvida kravet är skäligt eller inte). Viktigt att poängtera är att du inte får några betalningsanmärkningar så länge du bestrider ett kronofogdekrav i tid, d.v.s. inom 10 dagar från det att du blivit delgiven kravet.

Tingsrätten

Om motparten efter detta fortsätter hävda sin rätt till betalning har denne möjlighet att gå vidare till tingsrätten. I de fall tvistesumman är under ett halvt prisbasbelopp (26.250kr för år 2023) så står man, med några få undantag, för sina egna rättegångskostnader oavsett vinst eller förlust i rätten.
Om ärendet däremot överstiger ett halvt prisbasbelopp så kan det vara värt att anlita ett ombud som företräder dig i rätten då det finns möjlighet att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp. Rättsskyddet/rättshjälpen brukar täcka större delen av ombudskostnaderna i processen. Rättskydd brukar täcka 80% och rättshjälp ca 60-95 % beroende på inkomst. Den vinnande parten kan i dessa fall även i regel kräva sina rättegångskostnader av den andre parten. I många fall når parterna i ett mål en förlikning(överenskommelse) och då blir det så att säga oavgjort varför det i ett sådant fall inte finns en vinnande och förlorande part.

Nedan följer ett exempel på hur man kan bestrida en faktura:

Stockholm den 1 januari 2022

Härmed bestrider jag faktura 2345678 i sin helhet på följande grunder:
1. Enligt det avtal vi undertecknat så skulle badrumsrenoveringen kosta 60.000kr. Detta belopp har jag redan betalat varför jag anser denna faktura sakna grund.
2. Dessutom har ert arbete efter besiktning inte visat sig vara fackmannamässigt utfört på 3 olika punkter. Ni har även vägrat att återställa felen på ett fackmannamässigt sätt. Med vänlig hälsning Bert Strid

Om du har fler frågor och funderingar kring just ditt aktuella ärende är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444.

Bestrida faktura

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR