Arbetstillstånd – undvik fallgroparna

Reglerna om arbetstillstånd syftar dels till att tillgodose arbetsgivarens behov av utländsk arbetskraft, dels att säkerställa att sådan arbetskraft inte utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Tillämpliga regler återfinns i utlänningslagens 6 kap och innehåller endast 8 paragrafer men kan ändå bli en källa till huvudvärk för både arbetsgivaren, men främst den enskilde arbetstagaren. Ett mindre fel från arbetsgivaren under anställningsförhållandet kan nämligen få ödesdigra konsekvenser för den enskilde arbetstagaren.

Den senaste tiden har flertalet fall gällande återkallade arbetstillstånd uppmärksammats i media. Inte minst gällande anställda på Spotify som riskerade utvisning pga. att arbetsgivaren hade missat att teckna tjänstepensionsavtal för vissa av de anställda. Detsamma gällde ett uppmärksammat ärende med en systemvetare som i veckan fick sitt utvisningsbeslut fastställt av Migrationsdomstolen pga. arbetsgivaren hade slarvat med en försäkring. Kritiken mot regelverket har varit massiv och regeringen har nu öppnat upp för att ändra lagstiftningen. Bl.a. genom att låta arbetsgivaren få tillfälle att ändra eventuella felaktigheter i efterhand.

Reglerna gällande beviljande och återtagande av arbetstillstånd

Fram till dess att lagförändringen sker får vi emellertid hålla till godo med de regler som för närvarande finns. Nedan sammanfattar vi i korthet huvuddragen av reglerna gällande beviljande och återtagande av arbetstillstånd.

Arbetstillstånd får enligt 6 kap 2 § utlänningslagen ges till en utlänning som erbjudits en anställning om:
– Anställningen gör att denne kan försörja sig. Detta innebär att lönen ska uppgå till minst 13 000 kr i månaden före skatt.
– Anställningsvillkoren, så som lön, försäkringsskydd och övriga förmåner får inte vara sämre än villkor som följer av svenska kollektivavtal eller branschpraxis.

Arbetsgivaren ska därtill:
– Annonsera tjänsten i Sverige och inom EU och Schweiz under minst tio dagar.
– Upprätta ett anställningserbjudande som berörd facklig organisation ska få tillfälle att yttra sig över, främst gällande de av arbetsgivaren uppställda arbetsvillkor.

Den som önskar arbeta i Sverige ska också alltid ha ett giltigt hemlandspass. Var uppmärksam på att särskilda regler kan gälla för vissa yrken, branscher och medborgare.

Arbetstillstånd kan lämnas för högst två år

Därefter kan man ansöka om förlängning av arbetstillståndet för ytterligare två år. Vid ansökan om förlängning av arbetstillstånd lägger Migrationsverket tidigare anställningstid till grund för ett eventuellt nytt beviljande. Om det framkommer brister (t.ex att lönen under någon månad av anställningsperioden understeg försörjningskravet) kan Migrationsverket besluta att inte bevilja förlängt tillstånd med utvisning som följd. Förutsättningarna för arbetstillståndet ska således ha varit uppfyllda för den tidigare anställningsperioden för att en förlängning ska beviljas.

Migrationsverket kan också utföra kontroller av arbetstillstånd genom att begära uppgifter om anställningsvillkoren från arbetsgivaren. Om det framkommer oegentligheter genom att anställningsvillkoren understiger lagens krav ska arbetstillstånd återkallas. Detta innebär i praktiken att om någon av ovanstående villkor inte är uppfyllda så återkallas arbetstillståndet. Det är just det här rekvisitet ”ska” som sätter käppar i hjulet då Migrationsverket, eller vid överklagande Migrationsdomstolen, i princip inte kan ta emot några förklaringar till anledningen av en miss från arbetsgivaren. Följden blir alltså att enstaka snedsteg från arbetsgivaren får ödesdigra konsekvenser, både för arbetsgivaren som förlorar arbetskraft, men främst för den enskilde arbetstagaren som kan förlora sin rätt att vistas i landet.

Gör rätt från början

Den slutsats som man kan dra av ovanstående är att det är viktigt att arbetsgivaren gör rätt från början och har koll på regelverket. Av naturliga skäl gäller detta än mer när den arbetstillståndsberättigade personen är referensperson för en familj. Då hela familjens uppehållstillstånd vilar på en referenspersons arbetstillstånd. 

Har du fler frågor om arbetstillstånd? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Arbetsrätt – Juristjouren.se

 

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR