Arbetstillstånd – undvik fallgroparna

Reglerna om arbetstillstånd syftar dels till att tillgodose arbetsgivarens behov av utländsk arbetskraft, dels att säkerställa att sådan arbetskraft inte utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Tillämpliga regler återfinns i utlänningslagens 6 kap och innehåller endast 8 paragrafer men kan ändå bli en källa till huvudvärk för både arbetsgivaren, men främst den enskilde arbetstagaren. Ett mindre fel från arbetsgivaren under anställningsförhållandet kan nämligen få ödesdigra konsekvenser för den enskilde arbetstagaren.

Den senaste tiden har flertalet fall gällande återkallade arbetstillstånd uppmärksammats i media. Inte minst gällande anställda på Spotify som riskerade utvisning pga. att arbetsgivaren hade missat att teckna tjänstepensionsavtal för vissa av de anställda. Detsamma gällde ett uppmärksammat ärende med en systemvetare som i veckan fick sitt utvisningsbeslut fastställt av Migrationsdomstolen pga. arbetsgivaren hade slarvat med en försäkring. Kritiken mot regelverket har varit massiv och regeringen har nu öppnat upp för att ändra lagstiftningen. Bl.a. genom att låta arbetsgivaren få tillfälle att ändra eventuella felaktigheter i efterhand.

Reglerna gällande beviljande och återtagande av arbetstillstånd

Fram till dess att lagförändringen sker får vi emellertid hålla till godo med de regler som för närvarande finns. Nedan sammanfattar vi i korthet huvuddragen av reglerna gällande beviljande och återtagande av arbetstillstånd.

Arbetstillstånd får enligt 6 kap 2 § utlänningslagen ges till en utlänning som erbjudits en anställning om:
– Anställningen gör att denne kan försörja sig. Detta innebär att lönen ska uppgå till minst 13 000 kr i månaden före skatt.
– Anställningsvillkoren, så som lön, försäkringsskydd och övriga förmåner får inte vara sämre än villkor som följer av svenska kollektivavtal eller branschpraxis.

Arbetsgivaren ska därtill:
– Annonsera tjänsten i Sverige och inom EU och Schweiz under minst tio dagar.
– Upprätta ett anställningserbjudande som berörd facklig organisation ska få tillfälle att yttra sig över, främst gällande de av arbetsgivaren uppställda arbetsvillkor.

Den som önskar arbeta i Sverige ska också alltid ha ett giltigt hemlandspass. Var uppmärksam på att särskilda regler kan gälla för vissa yrken, branscher och medborgare.

Arbetstillstånd kan lämnas för högst två år

Därefter kan man ansöka om förlängning av arbetstillståndet för ytterligare två år. Vid ansökan om förlängning av arbetstillstånd lägger Migrationsverket tidigare anställningstid till grund för ett eventuellt nytt beviljande. Om det framkommer brister (t.ex att lönen under någon månad av anställningsperioden understeg försörjningskravet) kan Migrationsverket besluta att inte bevilja förlängt tillstånd med utvisning som följd. Förutsättningarna för arbetstillståndet ska således ha varit uppfyllda för den tidigare anställningsperioden för att en förlängning ska beviljas.

Migrationsverket kan också utföra kontroller av arbetstillstånd genom att begära uppgifter om anställningsvillkoren från arbetsgivaren. Om det framkommer oegentligheter genom att anställningsvillkoren understiger lagens krav ska arbetstillstånd återkallas. Detta innebär i praktiken att om någon av ovanstående villkor inte är uppfyllda så återkallas arbetstillståndet. Det är just det här rekvisitet ”ska” som sätter käppar i hjulet då Migrationsverket, eller vid överklagande Migrationsdomstolen, i princip inte kan ta emot några förklaringar till anledningen av en miss från arbetsgivaren. Följden blir alltså att enstaka snedsteg från arbetsgivaren får ödesdigra konsekvenser, både för arbetsgivaren som förlorar arbetskraft, men främst för den enskilde arbetstagaren som kan förlora sin rätt att vistas i landet.

Gör rätt från början

Den slutsats som man kan dra av ovanstående är att det är viktigt att arbetsgivaren gör rätt från början och har koll på regelverket. Av naturliga skäl gäller detta än mer när den arbetstillståndsberättigade personen är referensperson för en familj. Då hela familjens uppehållstillstånd vilar på en referenspersons arbetstillstånd. 

Har du fler frågor om arbetstillstånd? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Arbetsrätt – Juristjouren.se

 

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.