Skador på din bostadsrätt – föreningens eller ditt ansvar?
skador på bostadsrätt

En viktig fråga för alla bostadsrättshavare och -föreningar är avgränsningen mellan föreningens resp. bostadsrättshavarnas ansvar. Vem betalar för en skada på bostadsrätten? Föreningen äger hela huset, inklusive de enskilda lägenheterna. Bostadsrättshavarna i sin tur, äger en rätt att bo i en specifik del i föreningens hus. Dvs. bostadsrättshavaren har en bostadsrätt till en viss lägenhet i föreningens hus. Föreningen har ansvar för hela sitt hus, förutom den del som faller på den enskilda bostadsrättshavaren. Vem har då ansvar för skador på din bostadsrätt?

I bostadsrättslagen kap. 7 fastställer man att föreningen, efter att den första bostadsrättshavaren flyttat in i sin lägenhet, är ”skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 § vilar på bostadsrättshavaren.” Bostadsrättshavarens underhållsskyldighet, som utgör en begränsning av föreningens ansvar, omfattar enligt nämnda paragraf, det s.k. inre underhållet (enkelt uttryckt ytskikten i en lägenhet).

När skador på din bostadsrätt uppstår

När skador uppstår i en bostadsrättslägenhet blir frågan om ansvarsfördelning för återställningskostnaderna aktuell. För drabbade bostadsrättshavare är det viktigt att få klart för sig vilka kostnader som faller på föreningen och vilka som landar på bostadsrättshavaren.

Det är inte sällan svårt att reda ut var ansvaret ligger. En sådan gränsdragning hamnade nyligen på Högsta domstolens (HD) bord. Målet gällde ett otätt tak som läckte vatten och orsakade viss skada i en bostadsrättshavares innertak. Föreningen tog sitt ansvar för att åtgärda otätheterna och, med bostadsrättshavarnas medgivande, bytte även ut skadade delar i innertaket. Men mer än så gjorde inte föreningen. Bostadsrättshavaren fick själv bekosta spackling och målning av taket och krävde sedan ersättning från föreningen, som vägrade betala. Bostadsrättshavarna drev sitt krav mot föreningen i tingsrätt, hovrätt och HD, men förlorade i alla instanser. I sitt avgörande konstaterade HD att spackling och målning av ett tak är just ett sådant ytskiktsunderhåll som faller inom bostadsrättshavarens ansvar.

Bristande underhåll eller vårdslöshet

Eftersom stadgarna inte utsträckte föreningens ansvar kunde bostadsrättshavaren inte vinna bifall till sitt ersättningskrav. Men, noterade HD i förbifarten, så kunde det ha funnits en väg för bostadsrättshavaren att nå framgång. I domen påtalade HD att det i målet inte påståtts att ”föreningen [hade] brustit i sitt underhåll av yttertaket eller på annat sätt orsakat skadan genom vårdslöshet.” HD syftade på att en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen är skyldig att ersätta en bostadsrättshavare för skador (t.ex. kostnad för spackling och målning) om föreningen varit försumlig och åsidosatt sin reparationsskyldighet eller på annat sätt orsakat hinder och men för bostadsrättshavaren. Varför något påstående om försumlighet inte framfördes i målet framgår inte av HD:s dom. Men, när en sådan öppning finns (och ett otätt tak kan absolut vara en sådan öppning) kan den göra all skillnad för chanserna att få ersättning.

Så, om du råkar ut för hinder och men i nyttjandet av din bostadsrätt, eller om du orsakas skador som kommer utifrån, t.ex. genom tak eller väggar, glöm inte att föreningen kan vara ansvarig för såväl spackling och målning som andra större återställningsarbeten.

Läs mer om  Ansvar i en bostadsrättsförening

Har du fler frågor om skador på din bostadsrätt? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt 

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet

 

Bostadsjuridik – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.