Fördelar med en samförståndslösning i en bodelning
Fördelar med en samförståndslösning i en bodelning

När ett äktenskap eller samboskap upphör ska parterna fördela egendomen mellan sig genom en bodelning. Vår rekommendation är att fördela egendomen mellan er i samförstånd. Fördelarna med en samförståndslösning är bland annat;

  1. Minska kostnader för eventuell juridisk hjälp. Avsaknaden av rättsskydd för tvister på grund av bodelning kan vara en stor belastning för parterna.
  2. Vinna tid med fokus på det väsentliga.

Hur ska man fördela egendomen?

Vi kommer ofta i kontakt med många som söker svar kring hur tillgångar ska fördelas vid skilsmässa eller separation. När det gäller bostadsrättslägenheter, fastigheter och annat som betingar ett stort ekonomiskt värde är det av betydande vikt att vara noggrann i sina beräkningar. I vissa fall kan dock överdriven noggrannhet i själva verket leda till en merkostnad för samtliga inblandade. Detta  gäller exempelvis överdriven noggrannhet vid värdering av bohag och lösöre. Vi har här försökt sammanfatta några av de råd som kan vara bra att tänka på.

Samförståndslösning

Undvik så långt som möjligt utdragna och kostsamma konflikter på grund av sådant som inte har ett reellt ekonomiskt värde eller rättfärdigar juristkostnader. I bästa fall kan man hitta en lösning där man kan ge och ta (sk. sämjedelning) gällande dessa tillhörigheter. Då ni väl har hittat en samförståndslösning är det viktigt att ni får det i skrift. Muntliga överenskommelser är inte giltiga, då det är krav på avtalets form både i äktenskapsbalken 9 kap. 5 § och i sambolagen 20 §. Där har framgår det att äktenskapsbalkens formkrav för bodelningsavtalet gäller även för sambor. I avtalet är det viktigt att tydligt visa hur ni fördelat egendomen och skulderna samt att bägge parter förklarar sig nöjda. Det ska sedan vara undertecknat av båda makarna eller samborna och utgör därefter ett bodelningsavtal.

Man kan göra mycket själv så länge parterna är villiga att samarbeta. Dock är det viktigt att veta att hur man formulerar avtalet är avgörande för att det inte ska uppstå frågetecken och tvister. För att försäkra sig om att avtalet reglerar allt det man kommit överens om rekommenderar vi er att ta hjälp av en jurist. Ofta kan det vara värdefullt att få stöd av en specialist på området för att känna sig säker på att man hittat en skälig lösning.  Även att man inte missat något som kan ge upphov till framtida konflikter. Att upprätta denna typ av handling brukar inte ta speciell lång tid. I vanliga fall mellan 2–4 timmar, under goda förutsättningar. Det är lättare sagt än gjort – men parterna tjänar ofta på att anstränga sig för att få till stånd en samförståndslösning!

Har du fler frågor om bodelning? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.